Arvsrätt

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den domare (voorzieningenrechter )som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolen (rechtbank).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Kassationsöverklaganden (beroep in cassatie) till högsta domstolen (Hoge Raad). Högsta domstolen prövar inte sakfrågan i ett ärende. Högsta domstolen utgår från de sakförhållanden som fastställts av den lägre instansen vid tidpunkten för överklagandet (i det här fallet distriktsdomstolen). Högsta domstolen kontrollerar om domstolen har tolkat och tillämpat lagen på rätt sätt och om domen var välgrundad och motiverad på ett begripligt sätt. Syftet med kassationsförfarandet är att främja och säkerställa enhetlighet samt att utveckla rätten och det rättsliga skyddet.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarie (notaris). Kontaktuppgifter till notarier med särskild sakkunskap kan erhållas från Nederländernas Kungl. Notariesammanslutning (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tfn +31 70 3307111
Fax +31 70 3602861
E-post: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Haag
Besöksadress: Spui 184, 2511 BW Haag

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Distriktsdomare (kantonrechter) vid distriktsdomstol. Förfarandet inleds genom att en ansökan inges. Distriktsdomstolen sammankallar alla berörda parter. Berörda parter kan inge ett svaromål innan förhandlingarna inleds eller, med domarens tillstånd, under förhandlingarnas gång. De kan också muntligen inge sitt svaromål mot ansökan vid förhandlingarna. I slutet av förhandlingarna fastställer domaren datum för avkunnande av dom.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Nederländerna finns ingen sådan behörighet som avses i artikel 3.2 i förordningen.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.