Arvsrätt

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Polen

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

a) Regional domstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Appellationsdomstol – ansökan om ändring görs via den regionala domstol som meddelade det berörda beslutet.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

a) Högsta domstolen – ansökan om ändring görs via den appellationsdomstol som meddelade det berörda avgörandet.

b) Adress: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tfn: +48 22 530 8000

c) Kassationstalan – ansökan om ändring får inte bestrida fastställda fakta eller bevisvärderingen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

a) Distriktsdomstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notarie

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

a)

– Om det europeiska arvsintyget utfärdades av en distriktsdomstol inges klagomålet till den regionala domstolen via distriktsdomstolen.

– Om det europeiska arvsintyget utfärdades av en notarie inges klagomålet till den regionala domstolen via notarien.

b)

– Domstolar:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notarier:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 21/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.