Arvsrätt

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

De domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 är avdelningarna med allmän behörighet (Juízos de Competência Genérica) eller de lokala civilrättsliga avdelningarna (Juízos Locais Cíveis), om det finns några sådana, vid den behöriga distriktsdomstolen i första instans (Tribunal de Comarca, 1ª Instância).

Överklaganden av dessa beslut ska enligt artikel 50.2 lämnas till en appellationsdomstol (Tribunal da Relação).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Vid tillämpningen av artikel 51 kan ett beslut i ett överklagandeärende bara bestridas genom ett överklagande av en rättsfråga (Recurso de revista) vid Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

De myndigheter som är behöriga att utfärda ett europeiskt arvsintyg är justitiesekreterare (Conservadores) som har behörighet på området förenklade arvsförfaranden (se artiklarna 210A–210R i lagen om civilregistret (Código do Registo Civil), i dess senaste lydelse.

Här finns en lista över justitiekontor (conservatórias) som har behörighet att utfärda europeiska arvsintyg: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Vid tillämpningen av artikel 72 behandlas överklaganden av justitiesekreterarens beslut av avdelningarna med allmän behörighet eller de lokala civilrättsliga avdelningarna, om det finns några sådana, vid den behöriga distriktsdomstolen i första instans i det aktuella justitiekontorets domkrets.

Inom femton dagar efter delgivningen av beslutet ska den sökande lämna in ett skriftligt överklagande till justitiekontoret, adresserat till domaren, tillsammans med de handlingar som han eller hon vill åberopa (artiklarna 286 och 288 i lagen om civilregistret, i deras senaste lydelse).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Vid tillämpningen av artikel 3.2 har notarier, utöver domstolarna, också behörighet i arvsfrågor och utövar rättsliga funktioner.

Notarier har behörighet att upprätta alla handlingar och villkor för arvskiften och utfärda arvsintyg till arvingarna efter ett dödsfall, i enlighet med de nya rättsliga ramarna för arvskiften som godkändes genom lag nr 23/2013 av den 5 mars 2013, i dess senaste lydelse, och trädde i kraft genom genomförandeförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013, i dess senaste lydelse, med undantag av ärenden där parterna hänvisas till de vanliga rättsliga kanalerna.

Senaste uppdatering: 13/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.