Arvsrätt

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

I Rumänien prövas ansökningar om erkännande och verkställbarhetsförklaring (exequatur) av domstolarna (artiklarna 95(1) och 1098 i civilprocesskoden). Överklaganden av beslut om erkännande och verkställbarhetsförklaring prövas av appellationsdomstolarna (curţi de apel) (artikel 96(2) i lag nr 134/2010 om civilprocesskoden).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ett avgörande i andra instans överklagas till högsta domstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (artikel 97(1) i civilprocesskoden)

Högsta domstolens adress är: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (postnummer: 020934).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarie eller domstol.

Enligt artikel I.6 i lag nr 206/2016 om komplettering av regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, och om ändring och komplettering av lag nr 36/1995 om notarier och notarieverksamhet gäller följande:

I enlighet med kapitel VI i förordning nr 650/2012 utfärdas ett europeiskt arvsintyg på begäran av någon av de personer som anges i artikel 63.1 i förordningen, av den notarie som utfärdade intyget eller i vars arkiv det förvaras. Om notariekammaren har hand om den notaries arkiv som utfärdade arvsintyget i enlighet med rumänsk rätt ska det europeiska arvsintyget utfärdas av den notarie som utsetts för detta ändamål av ordföranden för kammarens styrelse. [Artikel 3.1 i lag nr 206/2016].

Notariekontorens namn och kontaktuppgifter kan fås via länken på Rumäniens nationella notariesamfunds webbplats: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Om arvingen, arvets omfattning och/eller omfattningen av arvingarnas rättigheter och skyldigheter vid arv har fastställts genom rättsligt avgörande ska det europeiska arvsintyget utfärdas av den domstol som meddelade domen.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Bestridanden i enlighet med artikel 72 i förordning nr 650/2012 ska handläggas av den domstol som utfärdade, rättade, ändrade eller återkallade det europeiska arvsintyget eller som hävde arvsintygets rättsverkningar eller, i tillämpliga fall, av domstolen i det distrikt där den notarie som utfärdade intyget har sitt kontor. Meddelad dom om bestridandet kan endast överklagas. [Artikel 5.1 i lag nr 206/2016].

Ansökningar om rättelse, ändring och återkallelse av det europeiska arvsintyget omfattas av utfärdarens behörighet – dvs. notariens eller domstolens, i tillämpliga fall (artikel I^6,art. 5.1 i lag nr 206/2016).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 16/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.