Arvsrätt

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna (okresné súdy) har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 45.1.

Regionala domstolar (krajské súdy) har behörighet att handlägga överklaganden enligt artikel 50.2 av beslut om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 45.1. Överklagandet inges till den distriktsdomstol vars beslut bestrids.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Mot beslut som fattats efter det att ändring har sökts enligt artikel 51 kan extraordinära rättsmedel (dovolanie) tillgripas. Extraordinära rättsmedel (dovolanie) handläggs av högsta domstolen (Najvyšší súd Slovenskej republiky) och inges till den distriktsdomstol som meddelade avgörandet i första instans. Extraordinära rättsmedel gäller inte nödvändigtvis endast felaktig rättstillämpning i en appellationsdomstols beslut.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Myndigheter med behörighet att utfärda arvsintyg enligt artikel 64 är de följande:

  • Notarier som förordnats av domstol (notár poverený súdom) - om arvsförfarandet inte har slutförts och även efter då arvsförfarandet har slutförts.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Rättsmedel enligt artikel 72:

  • Ett överklagande ska inges senast 15 dagar efter utfärdandet av det europeiska arvsintyget till den distriktsdomstol som förordnade notarien för arvsförfarandet. Ett överklagande har suspensiv verkan. Distriktsdomstolarna handlägger överklaganden av europeiska arvsintyg.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

- Andra myndigheter och rättstillämpare enligt artikel 3.2 finns inte i Slovakien.

Senaste uppdatering: 09/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.