Arvsrätt

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovenien

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna (okrožna sodišča (pl.) okrožno sodišče (sing.)) har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1.

En förteckning över distriktsdomstolar finns här.

Distriktsdomstolarna har behörighet att behandla överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2.

En förteckning över distriktsdomstolar finns här.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

En part får överklaga (pritožba) ett avgörande av distriktsdomstolen med anledning av att ändring har sökts av en verkställbarhetsförklaring. Ett sådant överklagande ska inges inom 30 dagar från delgivningen av det beslut som överklagas. Överklagandet ska inges vid distriktsdomstolen, som vidarebefordrar det till Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Överklagandet delges motparten, som måste svara inom 30 dagar. Ett beslut med anledning av överklagandet fattas av högsta domstolen.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tfn: (01) 366 44 44
fax: (01) 366 43 01
e-post: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Det europeiska arvsintyget utfärdas av den lokala domstolen (okrajno sodišče (sing.) okrajna sodišča (pl.)), som fattar beslut i arvsförfaranden.

En förteckning över lokala domstolar i Slovenien finns här.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Alla som har rätt att begära ett europeiskt arvsintyg får ansöka om ändring av följande beslut: ett domstolsbeslut om en begäran om ett europeiskt arvsintyg, ett beslut om rättelse av ett europeiskt arvsintyg, ett beslut om ändring av ett europeiskt arvsintyg och ett beslut om upphävande av ett europeiskt arvsintyg. Ansökan om ändring ska inges i samband med arvsförfarandet, dvs. vid den domstol som meddelade arvsbeslutet, inom 30 dagar efter att beslutet delgavs. Ansökan om ändring leder inte till inhibition av beslutet.

Den domstol vid vilken ansökan om ändring inges kan endast ändra eller upphäva sitt tidigare beslut genom ett nytt beslut. Om den inte gör detta hänskjuter den ansökan om ändring till en appellationsdomstol (višje sodišče (sing.) višja sodišča (pl.)) för beslut.

En förteckning över appellationsdomstolar finns här.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Slovenien har domstolarna exklusiv behörighet i arvsfrågor, vilket innebär att det i den mening som avses i artikel 3.2 i förordningen inte finns några andra myndigheter eller rättstillämpare som har behörighet i arvsfrågor och som utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delegering från en rättslig myndighet eller agerar under kontroll av en rättslig myndighet.

Senaste uppdatering: 06/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.