Arvsrätt

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den myndighet som har behörighet att behandla en ansökan om verkställbarhetsförklaring är förstainstansrätten (Juzgado de Primera Instancia) på den ort där den person som är föremål för begäran om erkännande eller verkställighet har hemvist eller på den ort där domen ska verkställas.

Artikel 2 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen (Ley de Enjuiciamiento Civil), i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) i civilrättsliga frågor.

Beslut kan överklagas. Den myndighet som prövar överklaganden är provinsdomstolen (Audiencia Provincial).

Artikel 5 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

De rättsmedel som kan användas för att bestrida beslut som meddelats i ett mål om överklagande är extraordinärt överklagande med anledning av rättegångsfel (recurso extraordinario por infracción procesal) och kassationstalan (recurso de casación).

Artikel 5 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Detta intyg utfärdas av behörig myndighet eller notarie i varje enskilt fall.

a) Ett europeiskt arvsintyg som utfärdas av en domstol utfärdas som ett separat beslut (mediante providencia) i enlighet med artikel 67 i förordning (EU) nr 650/2012, efter att en ansökan om intyg har ingetts med hjälp av det formulär som avses i artikel 65.2 i den förordningen.

Den domstol som har handlagt eller handlägger det arvsrättsliga ärendet är behörig att utfärda ett europeiskt arvsintyg. En kopia på intyget lämnas till sökanden.

b) Den behöriga notarie som förklarar hela eller delar av arvet verkställbart, eller i förekommande fall dennes juridiska ombud eller ersättare, ansvarar på begäran för utfärdandet av intyget i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) nr 650/2012, med hjälp av det formulär som avses i artikel 67 i den förordningen.

Artiklarna 11 och 14 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

a) Förfarandet för att ändra, återkalla eller vägra utfärda ett europeiskt arvsintyg sker i form av ett separat domstolsbeslut (mediante auto), som det endast går att invända mot genom att begära förnyad prövning av (recurso de reposición) vid samma domstol (en única instancia).

b) Om en notarie vägrar att rätta, ändra, återkalla eller vägra utfärda ett europeiskt arvsintyg kan en förnyad prövning begäras av förstainstansrätten på den ort där notarien har sin hemvist. Begäran prövas vid en summarisk muntlig förhandling (trámites del juicio verbal).

Artiklarna 12, 13, 15 och 16 i den tjugosjätte slutbestämmelsen i lag 1/2000 om civilprocessen, i dess lydelse enligt den andra slutbestämmelsen i lag 29/2015 om internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Notarier när det gäller förklaringar från intestatarvingar, inlagor till en domare, kontroll, öppnande och notarisering av förseglade testamenten, holografiska testamenten och muntliga testamenten samt upprättandet av en inventarieförteckning över tillgångarna i dödsboet.

Artiklarna 55 och 56, 57–65, 67 och 68 i lagen om notarier (Ley del Notariado), i dess lydelse enligt den elfte slutbestämmelsen i lag 15/2015 av den 2 juli 2015 om mål som inte är tvistemål (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.