Arvsrätt

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1

- tingsrätt

Överklagande av beslut i enlighet med artikel 50.2

- En ansökan om ändring enligt artikel 50.2 görs vid den domstol som meddelade beslutet.

- tingsrätt

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

- hovrätt och Högsta domstolen

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Skatteverket

171 94 Solna

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Förfarande: Vid överklagande gäller lagen (1996:241) om domstolsärenden, om inte annat följer av arvsförordningen.

Namn: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

a) Skatteverket

b) skiftesman

c) testamentsexekutor, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman

d) särskild boutredningsman, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman

Senaste uppdatering: 03/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.