Arvsrätt

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 650/2012

Allmän information

Förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande av officiella handlingar, syftar till att underlätta hanteringen av internationella arvsärenden för EU-medborgare.

Förordningen är tillämplig i alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Danmark och Irland.

Förordningen gäller för arv efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare. Genomdenna förordning kommer arvsärenden att behandlas enhetligt, i enlighet med en enda lagstiftning och av en enda myndighet. Alla kan välja att deras arvsärenden ska handläggas enligt lagen i det land där de är medborgare.

Genom förordningen införs också ett så kallat europeiskt arvsintyg. Denna handling, som utfärdas av den myndighet som handlägger ett arvsärende, är avsett att användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän så att dessa kan styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.

Den 9 december 2014 antog kommissionen en genomförandeförordning om de formulär som ska användas vid tillämpningen av arvsförordningen:

Du kan fylla i och skapa ett europeiskt arvsintyg (formulär V) i pdf-format direkt i e-juridikportalen.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

En vägledning för medborgarna : hur internationella arvsfrågor förenklas genom EU-regler

Senaste uppdatering: 17/03/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.