Zásady a fáze

Mediaci charakterizuje několik hlavních zásad, které jsou různým systémům v jednotlivých členských státech EU společné. Bez ohledu na to, jaký model mediace se použije, lze určit následující fáze mediace.

Hlavní zásady

Nestrannost

Mediátoři jsou nestranní a ke sporu přistupují nezaujatě. Nemají úlohu poradců a nebudou poskytovat rady ohledně jednotlivých postojů. Obvykle doporučí, aby strany souběžně s mediací vyhledaly právní poradenství.

Důvěrnost informací

Obecně platí, že ani to, co uvedete při mediaci, ani dokumenty, které byly poskytnuty, nelze v téže věci použít jako soudní důkazy. Mediátor rovněž nemůže svědčit u soudu.

Dobrovolný charakter mediace

Strany musí být informovány o mediaci, jako o další možnosti, jak svůj spor řešit. Skutečnost, že se strana odmítne o mediaci pokusit, nemá žádný dopad na výsledné soudní rozhodnutí.

Tato zásada není v rozporu s povinnými jednáními, na nichž jsou poskytovány informace o mediaci, či dokonce s povinnými mediacemi, pakliže strany nejsou nuceny urovnat svůj spor prostřednictvím mediace.

Fáze mediace

1. Zahájení: mediátor uvede situaci

Mediátor nejprve vysvětlí účel mediace, její postup a úlohu, již při ní mediátor zastává. Stanoví pravidla a požádá každou ze stran o souhlas s tímto konkrétním postupem.

2. Přednesení problému stranami sporu

Mediátor vyslechne každou stranu a její pohled na danou situaci.

Všímá si pocitů, v případě potřeby strany ujišťuje a zjišťuje, čím jsou strany znepokojeny.

3. Určení problémů a stanovení program jednání

Během této fáze mediátor sestaví přehled oblastí, v nichž panuje shoda (podobná znepokojení) a neshoda, a na základě toho stanoví program jednání. Po konzultaci se stranami určí otázky, které budou předmětem diskuse.

4. Hledání možností/řešení

Na základě spontánní diskuse se stranami, jejímž cílem je hledání nápadů, mediátor stranám pomáhá vzít v úvahu řadu možností či řešení, jež se v dané situaci nabízejí.

5. Zohlednění jednotlivých možností a volba nejschůdnější/nejpřijatelnější možnosti nebo nejschůdnějšího/nejpřijatelnějšího řešení

Během této fáze mediátor stranám pomáhá přiblížit se dohodě. Jsou uváženy jednotlivé dostupné možnosti a vybrány ty, které jsou pro zúčastněné strany nejschůdnější a nejpřijatelnější.

6. Závěr mediace

Dohody bylo dosaženo

Mediátor stranám pomůže sepsat jasnou a podrobnou dohodu.

Dohodu uzavřenou na základě mediace mohou přezkoumat právní zástupci, aby se zajistilo, že má právní účinek ve všech dotčených právních systémech.

Dohody nebylo dosaženo

V případě, že strany k dohodě nedospěly, mediátor shrne problémy, které byly identifikovány, a pokrok, jehož bylo dosaženo. Poděkuje zúčastněným stranám a mediaci ukončí. Strany mohou podat žalobu nebo pokračovat v soudním sporu.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.