Vahendamise põhimõtted ja etapid

Vahendust iseloomustavad mõned olulisemad põhimõtted, mis on ELi liikmesriikide eri süsteemidel ühised. Sõltumata kasutatavast vahenduse mudelist, võib eristada järgmisi vahenduse etappe.

Olulisemad põhimõtted

Erapooletus

Vahendaja on erapooletu ega asu vaidluses kellegi poolele. Vahendaja ei ole nõustaja ega anna nõu eri seisukohtade kohta ja soovitab üldiselt otsida vahendusmenetlusele lisaks õigusalast nõustamist.

Konfidentsiaalsus

Üldiselt ei või vahenduse käigus öeldut ega dokumentidega kinnitatut samas asjas kohtus tõendina kasutada. Samuti ei või vahendaja tunnistusi anda.

Vahenduse vabatahtlik olemus

Vaidluse pooli tuleb teavitada vahendusest kui vaidluse lahendamise täiendavast võimalusest. Vahenduse kasutamisest keeldumine ei mõjuta kohtu otsust.

Kui pooli just ei sunnita lahendama vaidlust vahenduse teel, ei ole see põhimõte vastuolus kohustuslike vahenduse infotundidega või isegi kohustusliku vahendusega.

Vahenduse etapid

1. Alustamine: vahendaja juhatab vahenduse sisse

Vahendaja selgitab alustuseks vahenduse eesmärke, menetluse käiku ja vahendaja rolli selles. Vahendaja kehtestab reeglid ja palub pooltel anda nõusolek vahenduse kasutamiseks.

2. Pooled esitavad probleemi

Vahendaja kuulab ära kummagi poole selgituse olukorra kohta.

Ta aktsepteerib poolte tundeid ja rahustab neid vajaduse korral ning selgitab välja, mis kummalegi poolele muret valmistab.

3. Probleemide kindlakstegemine ja läbirääkimiste ajakava paika panemine

Selles etapis paneb vahendaja paika läbirääkimiste ajakava, võtab kokku need küsimused, milles ollakse ühel meelel ja need, milles mitte. Vahendaja selgitab pooltega nõu pidades välja arutamist vajavad küsimused.

4. Võimaluste / lahenduste otsimine

Vahendaja aitab pooltel ajurünnaku teel kaaluda eri võimalusi / lahendusi nende olukorrale.

5. Võimaluste analüüs ja kõige paremini teostatava / aktsepteeritava võimaluse / lahenduse valimine

Selles etapis aitab vahendaja pooltel liikuda kokkuleppe suunas, analüüsides leitud võimalusi ja valides neist kummalegi poolele kõige paremini teostatava / aktsepteeritava.

6. Vahenduse lõpp

Kokkuleppe saavutamine

Vahendaja aitab pooltel panna kirja selge ja üksikasjaliku kokkuleppe.

Õigusesindajad võivad vahenduse teel saavutatud kokkuleppe läbi vaadata, tagamaks et kokkuleppel oleks õigusjõud kõikides asjaomastes õigussüsteemides.

Kokkulepet ei saavutata

Kui pooled kokkulepet ei saavuta, teeb vahendaja kokkuvõtte välja selgitatud probleemidest ja saavutatud edusammudest. Vahendaja tänab pooli ja lõpetab vahendusmenetluse. Pooltel on õigus algatada kohtuasi või seda jätkata.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.