Principi un posmi

Lai gan ES dalībvalstu tiesību sistēmas ir atšķirīgas, vairāki mediācijas pamatprincipi tām ir kopīgi. Neatkarīgi no tā, kādu mediācijas modeli īsteno, pastāv turpmāk aprakstītie mediācijas posmi.

Galvenie principi

Objektivitāte

Mediatori ir neitrāli un strīdos nenostājas neviena pusē. Mediatori nav padomdevēji un nekonsultē par atsevišķām nostājām, parasti viņi iesaka lūgt juridiskās konsultācijas paralēli mediācijas procesam.

Konfidencialitāte

Parasti mediācijas procesā sacīto un tā laikā iesniegtos dokumentus nevar izmantot kā pierādījumus attiecīgās lietas izskatīšanā tiesā. Mediators arī nedrīkst sniegt liecību.

Mediācijas brīvprātīgums

Konflikta puses jāinformē par to, ka mediācija ir papildu iespēja atrisināt pušu konfliktu. Atteikšanās no tās izmēģināšanas neietekmē tiesas lēmumu.

Šis princips nav pretrunā obligātiem mediācijas informatīvajiem pasākumiem un pat obligātajai mediācijai, ja vien puses netiek spiestas risināt konfliktu mediācijas ceļā.

Mediācijas posmi

1. Sākums — mediators izklāsta procesu

Vispirms mediators izskaidro mediācijas mērķi, norisi un savu lomu tajā. Mediators izklāsta noteikumus un lūdz katras puses piekrišanu konkrētajam procesam.

2. Puses izstāsta problēmu

Mediators uzklausa katras puses versiju par situāciju.

Viņš akceptē paustās emocijas un nomierina puses, ja vajadzīgs, kā arī konstatē katras puses bažas.

3. Risināmo jautājumu konstatēšana un sarunu programmas noteikšana

Šajā posmā mediators nosaka sarunu programmu, rezumējot jomas, kurās puses ir vienisprātis (līdzīgās bažas) un kurās tām ir domstarpības. Konsultējoties ar pusēm, mediators nosaka apspriežamos jautājumus.

4. Iespēju/risinājumu rašana

Mediators kopā ar pusēm meklē idejas, lai palīdzētu tām apsvērt dažādas konkrētajā situācijā pieejamās iespējas/risinājumus.

5. Iespēju izvērtēšana un visrealizējamākās/vispieņemamākās iespējas/risinājuma izvēle

Šajā posmā mediators palīdz pusēm tuvoties izlīgumam, izvērtējot rastās iespējas un izvēloties katrai pusei visrealizējamāko un pieņemamāko.

6. Mediācijas beigas

Vienošanās ir panākta

Mediators palīdz pusēm uzrakstīt skaidru un sīki izstrādātu vienošanos.

Lai nodrošinātu, ka mediācijā panāktā vienošanās ir spēkā visās iesaistītajās tiesību sistēmās, to var pārskatīt juridiskais pārstāvis.

Vienošanās nav panākta

Ja pusēm neizdodas panākt vienošanos, mediators rezumē konstatētos problēmjautājumus un panākto progresu. Mediators pateicas pusēm un beidz mediācijas sesiju. Puses drīkst ierosināt vai turpināt prāvu tiesā.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.