Zásady a fázy

Mediáciu charakterizuje niekoľko kľúčových zásad, ktoré sú spoločné pre rôzne systémy v členských štátoch EÚ. Bez ohľadu na uplatňovaný model, možno určiť tieto fázy mediácie.

Kľúčové zásady

Nestrannosť

Mediátori sú v každom spore nezávislí a nestranní. Mediátori nie sú poradcovia a neposkytujú rady k jednotlivým stanoviskám. Obvykle odporučia, aby sa súčasne s mediáciou konzultoval právnik.

Dôvernosť

Vo všeobecnosti platí, že to, čo poviete počas mediácie, a dokumenty, ktoré predložíte, nemožno použiť ako dôkaz pred súdom v tej istej veci. Mediátor nemôže vypovedať.

Dobrovoľný charakter mediácie

Strany sporu musia byť informované o mediácii ako dodatočnej možnosti riešenia sporu. Odmietnutie pokusu o mediáciu nemá vplyv na súdne rozhodnutie.

Táto zásada nie je v rozpore s povinnými mediačnými informačnými stretnutiami alebo dokonca povinnou mediáciou, pokiaľ strany nie sú povinné urovnať svoj spor prostredníctvom mediácie.

Fázy mediácie

1. Otvorenie mediácie mediátorom

Mediátor začne objasnením účelu mediácie, jej priebehu a jeho úlohy mediátora v ňom. Mediátor stanoví pravidlá a požiada každú zo strán, aby vyjadrila súhlas s týmto osobitným postupom.

2. Určenie problému stranami

Mediátor si vypočuje každú stranu.

Všíma si ich pocity, ak je to potrebné, uistí ich, a identifikuje obavy každej zo strán.

3. Identifikácia otázok a stanovenie predmetu diskusií

V tejto fáze mediátor určí predmet diskusií zhrnutím oblastí, v ktorých majú strany rovnaký názor (majú podobné obavy), a oblastí, v ktorých k dohode nevedia dospieť. Mediátor rozhodne po konzultácii so stranami, o ktorých otázkach sa bude diskutovať.

4. Vytváranie možností/riešení

Mediátor pomáha stranám prostredníctvom spontánnej diskusie, ktorej cieľom je hľadanie rôznych možností a riešení ich situácie.

5. Zváženie možností/riešení a výber tých, ktoré sú pre strany najrealistickejšie/najprijateľnejšie

Počas tejto fázy mediátor pomáha stranám priblížiť sa k dohode tým, že sa zvážia vytvorené možnosti a vyberú tie, ktoré sú pre obe strany najrealistickejšie a najprijateľnejšie.

6. Ukončenie mediácie

Dosiahnutie dohody

Mediátor pomáha zmluvným stranám pri vypracovaní jasnej a podrobnej dohody.

Právni zástupcovia môžu preskúmať mediačnú dohodu s cieľom zabezpečiť, aby táto dohoda mala právny účinok vo všetkých dotknutých právnych systémoch.

Dohoda nebola dosiahnutá

Ak strany nedospejú k dohode, mediátor zhrnie identifikované problémy a prípadne dosiahnutý pokrok. Mediátor poďakuje stranám a ukončí mediačné stretnutie. Strany môžu bez obmedzení podať návrh na začatie súdneho konania alebo v konaní pokračovať.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.