Översikt

Det finns vissa viktiga principer för medling som är gemensamma för EU‑medlemsstaternas olika rättssystem. Oavsett vilken medlingsmetod som används består medlingen av följande skeden:

Viktiga principer

Opartiskhet

Medlare är neutrala och väljer inte sida i tvisten. Medlare är inte rådgivare och kommer därför inte att ge råd om individuella ståndpunkter, utan rekommenderar vanligen parterna att söka juridisk rådgivning parallellt med medlingsprocessen.

Sekretess

Vad som sägs under medlingen och de handlingar som lämnas in kan vanligen inte användas som bevis i domstol i samma mål. Medlare får inte heller vittna.

Medling är frivilligt

Parterna i tvisten måste informeras om att medling är ett ytterligare alternativ för att lösa tvisten. Om en part vägrar att försöka med medling har det ingen inverkan på domstolens beslut.

Denna princip strider inte mot obligatoriska informationsmöten inför medling eller ens obligatorisk medling, bara parterna inte tvingas att lösa sin tvist genom medling.

Skeden i medlingen

1. Inledning: medlaren förbereder medlingen

Medlaren börjar med att förklara syftet med medling, hur processen ser ut och vilken roll medlaren spelar i processen. Medlaren fastställer reglerna och ber varje part att samtycka till processen.

2. Parterna förklarar problemet

Medlaren lyssnar till varje part som berättar sin version av tvisten.

Han eller hon skapar sig en förståelse för hur parterna känner inför tvisten, lugnar dem vid behov och är lyhörd för parternas oro.

3. Problem identifieras och agendan för förhandlingen fastställs

Under detta skede bestämmer medlaren agendan för förhandlingen genom att sammanfatta frågor som parterna är eniga om (liknande åsikter) och frågor som de är oeniga om. Medlaren bestämmer i samråd med parterna vilka frågor som ska diskuteras.

4. Alternativ/lösningar hittas

Medlaren och parterna har en gemensam diskussion, och medlaren hjälper parterna att överväga olika alternativ/lösningar för deras situation.

5. Alternativen övervägs och det mest praktiska/godtagbara alternativet eller lösningen väljs

Under detta skede hjälper medlaren parterna att närma sig varandra och enas genom att överväga de alternativ som har tagits fram och välja det alternativ som är mest praktiskt och godtagbart för varje part.

6. Medlingen avslutas

En överenskommelse nås

Medlaren hjälper parterna att skriva en tydlig och detaljerad överenskommelse.

Juridiska ombud kan granska den frammedlade överenskommelsen för att försäkra sig om att den har rättsverkan i alla berörda rättssystem.

Ingen överenskommelse nås

Om parterna inte når en överenskommelse sammanfattar medlaren de problem som har identifierats och eventuella framsteg som har gjorts under medlingens gång. Medlaren tackar parterna och avslutar medlingsmötet. Parterna är fria att väcka talan i domstol.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.