Как функционира

Тази страница съдържа информация по конкретни аспекти на трансграничната медиация по семейни въпроси.

Срокове

Въпреки че процедурата по медиация може да бъде започната по всяко време, препоръчително е това да стане възможно най-бързо и за предпочитане преди да е образувано съдебно производство.

Предвид ефективността от прилагането на медиацията като превантивна система за разрешаване на проблеми, произтичащи от смяна на местожителството на дете в трансграничен контекст, медиацията трябва настоятелно да се препоръчва при трансгранични семейноправни конфликти и по-специално при спорове по преместването на дете в друга държава. Тъй като обаче медиацията не е подходяща във всички случаи на отвличане, добра практика би било в процедурата да се въведе предварително събеседване. Това би могло да допринесе също така за намаляване на опасенията на родителите и за по-доброто разбиране на медиацията от тяхна страна.

Медиацията никога не трябва да се използва от едната страна като предлог за отлагане във времето на разрешаването на конфликта. Това е от особена важност в случаи на отвличане на деца, когато времето е изключително важен фактор.

Медиаторите трябва изрично да уведомят страните за това по време на информационния етап или в началото на медиацията.

След преместването на отвлечено дете в държавата на неговото обичайно местожителство, също може да се проведе медиация с цел избягване на по-нататъшни съдебни процеси.

Тясно сътрудничество с административните/съдебните органи

В случаи на отвличане на деца, по които са сезирани централни и/или съдебни органи, медиаторът трябва да обясни на страните последиците от медиацията в рамките на текущата процедура.

В някои държави централните органи разполагат с обучени щатни медиатори.

На тази страница ще намерите списък с централните органи.

Изпълнителна сила на споразумението във всички засегнати юрисдикции (достъп до съответната правна информация)

На постигнатото в хода на медиацията споразумение трябва да бъдат придадени правни последици и то трябва да има изпълнителна сила във всички засегнати юрисдикции, за да породи действие.

Централните органи или централните звена за контакт за международна семейна медиация могат да улеснят достъпа до информация за приложимите процедури в съответните юрисдикции.

Повече информация относно изпълнителната сила в държавите членки е представена на страницата Медиация в държавите членки.

Езикови затруднения и съвременни средства за комуникация

Обикновено физическото присъствие на страните по време на медиацията е важно. В тази връзка държавите, в които следва да се проведе медиацията, следва да предприемат подходящи мерки, за да улеснят издаването на необходимите документи за пътуване, като например визи.

Когато е целесъобразно и възможно, трябва да се използва двунационална съвместна медиация.

Важно предимство за медиатора е да говори езика на двете страни или поне техния общ език (ако двойката има такъв). В случаи на двукултурна съвместна медиация може да е достатъчно медиаторът да говори езика на едната страна и да разбира езика на другата, ако не може да бъде намерено друго решение. Страните трябва да могат да разбират всички правни понятия. Смисълът в това да се намери медиатор, който говори езика на страните, не се състои единствено в ограничаването на разходите, тъй като не се налага устен превод. Съществуват също така психологическият аспект и необходимостта страните да разбират това, с което се съгласяват.

Медиаторът трябва също така да е деликатен по отношение на културния произход на страните и трябва да има предвид културните различия.

Въвеждането на съвременни средства за комуникация (телефон, видеоконферентна (онлайн) връзка, уебкамери и т.н.) допринася за понижаването на разходите и организирането на медиацията, ако физическото присъствие на страните не е възможно. Подобни технически средства следва да са достъпни във всяка държава членка и „дистанционната“ медиация трябва да бъде изпробвана.

В подкрепа на медиацията трябва да бъде инсталиран сигурен интерактивен софтуер.

Освен това, независимо какъв език се използва, е важно всички участващи лица да разбират езика и терминологията, използвани от медиатора(ите).

Връзка между медиацията и производствата, отнасящи се до деца

Като цяло търсенето на приятелско разрешаване на спорове се насърчава в няколко международни акта:

Регламент "Брюксел IIа": член 46 (механизъм за изпълнение на споразумение, постигнато в хода на медиация),

- Хагска конвенция от 1980 г.: член 7, буква в) (необходими мерки от страна на централните органи за осигуряване на доброволното връщане на детето или за улесняване на извънсъдебното уреждане на спора), член 10 (необходими мерки за осигуряване на доброволното връщане на детето), член 16 (замолената държава не взема решение по същество относно правото на упражняване на родителските права),

- Хагска конвенция от 1996 г.: член 31 (подходящи мерки от страна на централния орган за улесняване чрез посредничество на доброволното разрешаване на въпросите), членове 23 и 26 (признаване и изпълнение), член 16 (приложимо право = правото на държавата „по обичайното местопребиваване на детето“), член 7 (държава, в която детето е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди отвличането, запазва своята компетентност да предприема мерки за закрила на детето), член 24 („предварително признаване“),

- Хагска конвенция от 2007 г.: членове 19—31(понятието „решение“ включва също така спогодби или споразумения).

Въздействие на наказателното производство

Наказателните производства трябва да се вземат предвид. Съдебните и административните органи като централните органи трябва да бъдат в състояние да предоставят на страните необходимата обща информация относно съответните закони, уреждащи образуването и прекратяването на наказателни производства.

Информация относно централния орган/централното звено за контакт за международна семейна медиация.

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.