Kulud

Piiriülese vahendamise osalistel peaks olema selge ülevaade kuludest, mis neil seoses vahendamisega tekivad.

Vahenduse kasutamist võivad sageli mõjutada sellega kaasnevad kulud. Mõnes liikmesriigis pakutakse tasuta vahendust, mis ilmselgelt parandab selle kättesaadavust. Seda teeb ka võimalus lasta kulud õigusabisüsteemist katta.

Kui aga pooltelt nõutakse alates esimesest infotunnist vahenduse eest maksmist, on oluline, et vahenduse kulud oleksid läbipaistvad. Läbipaistvus on võimalik tagada vahendaja tasu kindlaks määramisega õigusaktis või kohtuniku poolt ja / või selle lisamisega vahenduslepingusse, mille vahendaja ja pooled enne vahenduse algust sõlmivad. Lisaks peaks pooltel olema võimalik tutvuda vahenduse hinnakirjaga.

Täiendavat teavet vahenduse kulude kohta liikmesriikides võib leida veebilehelt Vahendus liikmesriikides.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.