Koszty

Strony zaangażowane w mediację transgraniczną powinny mieć dostęp do przejrzystego zestawienia kosztów, które poniosą w wyniku przeprowadzenia mediacji.

Koszty mediacji mogą wpływać negatywnie na faktyczną możliwość skorzystania z tego postępowania. Świadczenie bezpłatnych usług mediacyjnych, z czym mamy do czynienia w niektórych państwach członkowskich, niewątpliwie ułatwia do niej dostęp. Dostęp do mediacji jest również łatwiejszy, gdy koszty mediacji mogą być uregulowane w ramach systemu pomocy prawnej.

W sytuacji gdy strony obciąża się kosztami począwszy od pierwszego spotkania informacyjnego na temat mediacji, ważne jest, aby zasady płatności za każdą czynność mediacyjną były przejrzyste. Przejrzystość można w praktyce osiągnąć poprzez wstępne uregulowanie przepisami prawnymi opłat pobieranych przez mediatorów, wstępne określanie ich przez sędziów lub poprzez określenie tych opłat w umowie zawieranej między stronami a mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. Dodatkowo strony powinny mieć dostęp do wykazów opłat.

Więcej informacji na temat kosztów mediacji w państwach członkowskich można uzyskać na stronie: Mediacja w państwach członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.