Náklady

Strany, ktoré sú účastníkmi cezhraničnej mediácie, by mali mať prístup k jasnému prehľadu nákladov, ktoré im vzniknú pri mediácii.

Využívanie mediácie môžu často ovplyvniť súvisiace náklady. Bezplatná mediácia, ktorá existuje v niektorých členských štátoch, zjavne uľahčuje prístup k tejto forme riešenia sporov. To platí aj v prípade, keď tieto náklady môžu byť pokryté v rámci systému právnej pomoci.

Ak sa však stranám účtujú poplatky už od prvého informačného stretnutia o mediácii, je pre ne rozhodujúce, aby informácie o nákladoch na mediáciu boli transparentné. Z praktického hľadiska by sa takáto transparentnosť mohla dosiahnuť tým, že poplatky mediátorov sa vopred stanovia v právnych predpisoch alebo súdnych rozhodnutiach a/alebo sa zahrnú do mediačnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi mediátorom a stranami pred začatím mediácie. Strany by okrem toho mali mať prístup k sadzobníkom poplatkov.

Viac informácií o nákladoch na mediáciu v členských štátoch nájdete na webovom sídle Mediácia v členských štátoch.

Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.