Регистри на действителните собственици – търсене на информация за действителните собственици

Системата за взаимно свързване на регистрите на действителните собственици (BORIS) е инструмент за свързване на националните централни регистри, съдържащи информация за действителните собственици на корпоративни и други правни образувания и на доверителна собственост и други видове правни форми.

На 22 ноември 2022 г. Съдът постанови решението си по съединени дела WM (C-37/20) и Sovim SA (C-601/20) срещу Luxembourg Business Registers и обяви за невалидно изискването, въведено с Директива (ЕС) 2018/843 за изменение на Директива (ЕС) 2015/849, държавите членки да предоставят достъп във всички случаи за всеки член на широката общественост до съхраняваната в централните регистри информация за действителните собственици на юридическите лица. Съдът счете, че подобен безразборен публичен достъп не е нито строго необходим за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, нито пропорционален, и следователно не може да обоснове сериозна намеса в основните права, а именно правото на зачитане на личния живот и правото на на защита на личните данни, залегнали в членове 7 и 8 от Хартата.

Вследствие на това решение Системата за взаимно свързване на регистрите на действителните собственици (BORIS) понастоящем не може да предоставя публичен достъп до информацията, съдържаща се в националните регистри на действителните собственици. Въпреки че Комисията ще продължи да работи по предоставянето на достъп за компетентните органи и задължените субекти, ще бъдат оценени също така правните и техническите възможности за предоставянето на публичен достъп въз основа на законен интерес. Междувременно националните регистри на действителните собственици са достъпни директно чрез връзките, предоставени тук.

Връзка към прессъобщението на Съда

Връзка към делото на Съда

Последна актуализация: 31/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.