Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Προστασία των ευάλωτων ενηλίκων

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στις αστικές υποθέσεις, ευάλωτοι ενήλικες είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών τα οποία, λόγω βλάβης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης της Χάγης του 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων (σύμβαση του 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων). Η τρωτότητα των ενδιαφερόμενων ατόμων μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ψυχικών ή σωματικών αναπηριών που επηρεάζουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων ή εκτίμησης των επιπτώσεων (π.χ. των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων) των εν λόγω αποφάσεων.

Οι ευάλωτοι ενήλικες μπορούν να υποστηριχθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους με διάφορα μέτρα. Τα μέτρα προστασίας είναι μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ευάλωτου ενήλικα. Τα εν λόγω μέτρα προστασίας θα μπορούσαν να επιβάλλονται βάσει δικαστικών αποφάσεων ή απόφασης αρμόδιας αρχής. Όταν ένα πρόσωπο είναι ακόμη ικανό να προστατεύσει τα συμφέροντά του, ρυθμίζοντας την εκπροσώπησή του και τους όρους διαχείρισης των προσωπικών και οικονομικών του υποθέσεων σε περίπτωση που περιέλθει σε κατάσταση τρωτότητας στο μέλλον, η ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης μπορεί να θεσπιστεί ως χρήσιμο προληπτικό μέτρο.

Σε διεθνές επίπεδο, η προστασία εξασφαλίζεται από τη Σύμβαση του 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων. Η σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ σε 10 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λετονία και Πορτογαλία).

Όλα τα κράτη μέλη και η ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ).

Ο ιστότοπος του CNUE — Ευάλωτα πρόσωπα (the-vulnerable.eu) σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε 22 ευρωπαϊκές χώρες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/02/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.