Kaitset vajavate täisealiste kaitsmine

Tsiviilasjades on kaitset vajavad täisealised üle 18-aastased isikud, kes oma isiklike võimete kahjustatuse või piiratuse tõttu ei suuda ise oma huve kaitsta, nagu on sätestatud 2000. aasta Haagi täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooni (täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsioon) artiklis 1. Asjaomaste isikute haavatavus võib tuleneda mitmesugustest teguritest, sealhulgas vaimsetest või füüsilistest kahjustustest, mis mõjutavad võimet teha otsuseid või hinnata nende otsuste mõju (nt finantsmõju).

Kaitset vajavate täisealiste jaoks on olemas mitu meedet, et neid õiguste kasutamisel toetada. Kaitsemeetmed on meetmed, mille eesmärk on kaitsta kaitset vajavat täiskasvanut ennast või tema vara. Selliseid kaitsemeetmeid võib kehtestada kohtuotsuse või pädeva asutuse otsuse alusel. Esindusõiguse võib kehtestada kasuliku ettevaatusabinõuna ajal, mil isik on endiselt võimeline kaitsma oma huve, et tulevast haavatavat olukorda silmas pidades leida omale esindaja ning panna paika oma isiklike ja rahaasjade korraldamise tingimused.

Rahvusvahelisel tasandil tagatakse kaitse 2000. aasta täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga. Konventsioon on jõustunud kümnes ELi liikmesriigis (Austria, Belgia, Eesti, Küpros, Läti, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Tšehhi Vabariik).

Kõik liikmesriigid ja EL on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalised.

CNUE – haavatavad isikud (the-Vulnerable.eu) lehel leiate teavet kaitset vajavate täiskasvanute kaitse suhtes 22 Euroopa riigis kohaldatavate siseriiklike õigusnormide kohta.

Viimati uuendatud: 23/02/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.