Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ochrana zraniteľných dospelých osôb

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako sa vymedzuje v článku 1 Haagskeho dohovoru o medzinárodnej ochrane dospelých z roku 2000 (dohovor o dospelých z roku 2000), v občianskych veciach sú zraniteľnými dospelými osobami osoby staršie ako 18 rokov, ktoré z dôvodu svojej oslabenej alebo nedostatočnej osobnej spôsobilosti nie sú schopné chrániť svoje záujmy. Zraniteľnosť dotknutých osôb môže vyplývať z rôznych faktorov vrátane duševných alebo telesných porúch, ktoré ovplyvňujú schopnosť prijímať rozhodnutia alebo posudzovať dôsledky (napr. finančné dôsledky) týchto rozhodnutí.

Pri uplatňovaní práv zraniteľných dospelých osôb môžu byť nápomocné viaceré opatrenia. Ochranné opatrenia sú opatrenia zamerané na ochranu osoby alebo majetku zraniteľnej dospelej osoby. Takéto ochranné opatrenia by sa mohli uložiť na základe súdnych rozhodnutí alebo rozhodnutia príslušného orgánu. Právomoc zastupovania sa môže zaviesť ako užitočné preventívne opatrenie v čase, keď je osoba ešte stále schopná chrániť svoje záujmy tým, že si zabezpečí svoje zastúpenie a určí si podmienky spravovania svojich osobných a finančných záležitostí pre prípad budúcej situácie zraniteľnosti.

Na medzinárodnej úrovni je ochrana zabezpečená dohovorom o dospelých z roku 2000. Dohovor nadobudol platnosť v desiatich krajinách EÚ (Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Nemecko, Portugalsko a Rakúsko).

Všetky členské štáty a EÚ sú stranami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).

Webové sídlo CNUE – Zraniteľné osoby (the-vulnerable.eu) vám poskytne informácie o vnútroštátnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na ochranu zraniteľných dospelých osôb v 22 európskych krajinách.

Posledná aktualizácia: 21/11/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.