Skydd av sårbara vuxna

I civilrättsliga frågor är utsatta vuxna de personer äldre än 18 år som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan ta tillvara sina intressen enligt definitionen i artikel 1 i 2000 års Haagkonvention om internationellt skydd för vuxna (2000 års konvention om skydd för vuxna). De berörda personernas utsatthet kan bero på olika faktorer, inbegripet psykiska eller fysiska nedsättningar som påverkar förmågan att fatta beslut eller att bedöma konsekvenserna (t.ex. de ekonomiska konsekvenserna) av dessa beslut.

Flera åtgärder kan hjälpa utsatta vuxna att utöva sina rättigheter. Skyddsåtgärder är åtgärder som syftar till att skydda den utsatta vuxna personen eller personens egendom. Sådana skyddsåtgärder kan införas på grundval av rättsliga avgöranden eller beslut av en behörig myndighet. En bemyndigad företrädare kan utses som en användbar försiktighetsåtgärd då en person fortfarande kan ta tillvara sina egna intressen, i syfte att skaffa ett ombud och fastställa villkoren för förvaltningen av sina personliga och ekonomiska angelägenheter i en framtida situation.

På internationell nivå garanteras skyddet genom 2000 års konvention om skydd för vuxna. Konventionen har trätt i kraft i tio EU-länder (Belgien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Frankrike, Cypern, Lettland, Österrike, Portugal och Finland).

Samtliga medlemsstater och EU är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På webbplatsen CNUE – Vulnerable Persons (the-vulnerable.eu) finns information om de nationella reglerna för skydd av utsatta vuxna i 22 europeiska länder.

Senaste uppdatering: 21/11/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.