Връчване на документи (преработен текст)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1784 от 25 ноември 2020 г. година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) предаващи органи в Австрия са районните съдилища, но и всички останали съдилища, при условие че от тях се изисква да връчват съдебни документи, например като съдилища, разглеждащи делото по същество.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) получаващи органи в Австрия са изключително районните съдилища.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Дори след като стане приложимо задължението за предаване на документи, които трябва да бъдат връчени, искания и т.н. съгласно регламента чрез децентрализирана информационна система, основана на e-CODEX (член 5, параграф 1 във връзка с член 37, параграф 2 от регламента), в случай на неизправност на тази информационна система (член 5, параграф 4) могат да се използват вече наличните възможности за предаване на документи, които трябва да бъдат връчени, искания и др. — обикновена и електронна поща, други услуги за доставка (напр. експресни куриерски услуги), факс.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Формулярите могат да се попълват както на немски, така и на английски език.

Член 4 — Централен орган

За цялата територия на Австрия централният орган съгласно член 4 от регламента е:

Bundesministerium für Justiz (Федерално министерство на правосъдието)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Телефон: (+43-1) 52 1 52 0

Факс: (+43-1) 52 1 52 2727

Електронна поща: team.z@bmj.gv.at

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Адресите на получателите в Република Австрия могат да бъдат установени, както следва (член 7, параграф 1, буква в):

Централният регистър на населението (Zentrale Melderegister – „регистърът“) се намира във Федералното министерство на вътрешните работи на Австрия. Това е публичен регистър, в който се вписва основното жилище и евентуално второто жилище или жилища на всички лица, пребиваващи в Австрия. В регистъра се съдържат данни за самоличността (напр. име, пол, дата на раждане, номер в регистъра, гражданство и др.) и данни за пребиваването на лицата. Регистрацията или отписването на жилищата в Австрия е задължително.

Вписванията в регистъра се извършват от различните регистрационни органи, служби по гражданско състояние и служби по гражданството на градовете и общините в Австрия. Всички органи (напр. районни органи, полицейски органи) имат достъп до него онлайн. При поискване банките, застрахователните дружества, адвокатите, нотариусите и др., одобрени от Министерството на вътрешните работи на Австрия, също имат пряк достъп.

Всеки може да поиска от регистрационните органи (платена) регистрационна информация за основното жилище на дадено лице.

За да се установи местонахождението на дадено лице, както физическите, така и юридическите лица могат да получат информация за регистрирани в регистъра лица, като поискат информация за основното жилище на съответното лице. Информация относно данните за раждане може да бъде поискана само от лица, които имат заповед за изпълнение (Exekutionstitel) срещу търсените лица.

Като общо правило се предоставя само информация за основното жилище на лицето. Ако лицето, за което се търсят данни, няма действително основно местопребиваване, се предоставя информация за последното отписано от регистъра основно жилище.

Информацията за регистрацията се предоставя, при условие че лицето, чиито данни се търсят, има отличителни характеристики, които не позволяват предоставената информация да се отнася за повече от едно лице. За да се получи информация, се изискват собственото и фамилното име на лицето и поне една допълнителна характеристика, за да може то да бъде идентифицирано без съмнение (напр. дата на раждане, място на раждане, гражданство или предишен адрес).

Компетентният орган е регистрационният орган, т.е. общинската администрация. В градовете със самостоятелен статут това е  градският съвет, а във Виена — общинската районна администрация.

Исканията за регистрационни данни могат да се подават лично, по пощата или по интернет без формалности.

Регистрационни данни могат да се поискат онлайн на уебсайта на регистъра или чрез oesterreich.gv.at. Изискват се активирана карта на гражданин и инструмент за електронно плащане. Исканата информация се предоставя веднага след заплащане на административната такса. Понастоящем административната такса е в размер на 3,30 евро дори ако търсенето не доведе до ясен резултат.

За да се получи регистрационна информация, се изисква официална лична карта със снимка. В случай на писмена молба трябва да бъде представен оригиналният официален документ или заверено от нотариус или съд негово копие.

За писмена молба се заплаща такса в размер на 14,30 евро. Запитвания до местния регистър на населението струват 2,10 евро, а до Централния регистър на населението (ZMR) — 3,30 евро.

Член 8 — Предаване на документи

Формуляр А може да се попълва както на немски, така и на английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Преводите, изготвени по евентуално разпореждане на съда, не са допустими.

Член 13 — Дата на връчването

Изглежда, че понастоящем в австрийското право няма документи от вида, посочен в член 12, параграф 5 или член 13, параграф 2.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Сертификатът (формуляр К) може да бъде попълнен на немски или английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Не се прилагат фиксирани такси.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Австрия няма възражения срещу връчването съгласно член 17, параграф 1.

Член 19 — Връчване по електронен път

Австрия не е определила допълнителни условия за електронното връчване по електронна поща съгласно член 19, параграф 1, буква б) във връзка с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“).

Член 20 — Пряко връчване

Връчването на съдебни документи пряко чрез съдебни служители или други компетентни лица на замолената държава членка не се допуска от австрийското право.

Член 22 — Неявяване на ответник

Независимо от член 22, параграф 1, австрийските съдилища могат да постановяват решение по спора при условията, предвидени в член 22, параграф 2.

Австрия не е определила срок за подаване на молба за възстановяване на права (restitutio in integrum) в съответствие с член 22, параграф 4, последна алинея.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Както вече беше нотифицирано с писма от 23 февруари 2009 г. от федералните министерства на правосъдието на Германия и Австрия във връзка с Регламент (ЕО) № 1393/2007, между Германия и Австрия следва да продължат да се прилагат следните разпоредби:

Що се отнася до правната взаимопомощ, доколкото тя се отнася и до връчването, Германия и Република Австрия продължават да прилагат сключеното на 6 юни 1959 г. от техните правителства споразумение за по-нататъшно опростяване на обмена на правна информация съгласно Хагската конвенция от 1 март 1954 г. (публикувано в австрийския федерален официален вестник № 27/1960 и в германския федерален официален вестник № 1959 II, стр. 1523).

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Все още няма конкретни планове за това.

Последна актуализация: 15/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.