Връчване на документи (преработен текст)

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

 • Съдебни изпълнители;
 • В случаите, когато белгийското законодателство предвижда връчване на съдебни документи от съдилищата, регистрите на тези съдилища;

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Съдебни изпълнители.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Препоръчана поща с обратна разписка или услуга за електронна препоръчана поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Освен формуляри, попълнени на нидерландски, френски и немски, ще се приемат и формуляри, попълнени на английски език.

Член 4 — Централен орган

Национална камара на съдебните изпълнители на Белгия (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussels
BELGIUM

Телефон: +32 2 5380092
Факс: +32 2 5394111
Ел. поща: info@nkgb-cnhb.be

Информация може да се изпраща по пощата, по факс, по електронната поща или по телефона.
Приети езици за комуникация: френски, нидерландски, немски, английски.
Териториална компетентност: Белгия (цялата страна)

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Белгия предоставя помощ съгласно член 7, както е посочено в параграф 1, буква а). Компетентните органи, до които предаващите органи могат да подават искания за установяване на адреса на получателя, са съдебните изпълнители.

Данни за връзка със съдебните изпълнители по повод искания за помощ за установяване на адреси могат да бъдат намерени чрез този уебсайт.

Белгия декларира, че по принцип съдебните изпълнители, които са надлежно оправомощени да връчват документи на територията на своя район, в качеството си на получаващи органи са законово задължени да проверяват служебно автентичността на адреса на получателя на документа в този район, спазвайки правилата на действащото национално законодателство. Адресът се проверява чрез справка в съществуващите бази данни, до които съдебните изпълнители имат законен достъп и които предоставят информация за официалното местопребиваване на всички лица (белгийски или чуждестранни), които живеят, пребивават или имат разрешение да пребивават в Белгия.

Член 8 — Предаване на документи

Белгия приема формуляр А да бъде попълнен и на английски език, освен на френски, немски или нидерландски.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е приложимо.

Член 13 — Дата на връчването

Белгия прилага система с двойни дати за определяне момента на връчването. Датата, която трябва да се вземе предвид като момент на връчването, се различава в зависимост от това дали става въпрос за адресата на акта или за изпращача на акта.

Съгласно член 53bis от белгийския Съдебен кодекс по отношение на адресата, и освен ако в закона не е предвидено друго, сроковете, които започват да текат от момента на връчването на хартиен носител, се изчисляват по следния начин:

1) когато връчването се извършва със съдебно препоръчано писмо или с препоръчано писмо с обратна разписка, от първия ден, следващ деня, в който писмото е представено в дома на получателя, или, когато е приложимо, в мястото на неговото пребиваване или на съдебния му адрес;

2) когато връчването се извършва с препоръчано писмо или обикновено писмо, от третия работен ден, следващ деня, в който писмото е било предадено на пощенската служба, освен ако адресатът не докаже нещо друго.

По отношение на изпращача за дата на връчване се счита датата на изпращане (или датата на подаване по пощата или в деловодството на съда).

По този начин, ако загубилата страна по дело на първа инстанция иска да обжалва, тя следва да има възможност да го направи, без да изчаква приключването на формалностите по връчването на съдебното решение.

Също важи и ако лице, което желае да прекъсне давностния срок, организира връчването на документ за прекъсване на давността (извънсъдебен документ).

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Белгия приема формуляр K да бъде попълнен и на английски език, освен на френски, немски или нидерландски.

Член 15 — Разноски по връчването

Разходите за връчване чрез съдебен изпълнител съответстват на еднократна такса от 165 EUR (включваща белгийско ДДС), която се заплаща от заявителя за всеки връчен акт, предназначен за физическо или юридическо лице. Съдебният изпълнител може да поиска цялата сума или част от нея предварително. Ако върху разноските за връчване се прилага ДДС на държавата по произход по силата на европейското законодателство относно общата система на данъка върху добавената стойност, съдебният изпълнител връща евентуално недължимо платени суми. Това плащане се извършва пряко в Белгия чрез банка или финансова институция, одобрена в държавата на заявителя; банковите разноски са за сметка на заявителя.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Белгия се противопоставя на връчването на нейна територия на съдебни документи, както е посочено в член 17, параграф 1 от регламента, освен ако документите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която са били издадени.

Член 19 — Връчване по електронен път

Националното законодателство в Белгия по принцип не позволява връчване на документ чрез обикновена електронна поща, но Белгия допуска връчване по електронен път в съответствие с член 19, параграф 2 само ако са изпълнени следните допълнителни условия:

използваната процедура трябва да позволява:

 • надеждно да се идентифицират страните по електронните съобщения;
 • да се гарантира целостта на предадените документи и сигурността и поверителността на обмена;
 • да се гарантира запазване на извършените предавания;
 • да се определи със сигурност датата, на която е изпратен документът;
 • да се гарантира, че адресатът е дал съгласие за връчване по електронен път.

Тези условия не се прилагат за връчване на документи, които имат чисто информативен характер и не пораждат правни последици, като например задействане на срока за подаване на жалба.

Член 20 — Пряко връчване

Белгийското право не се противопоставя на възможността за пряко връчване, предвидена в член 20. Прякото връчване на лица, пребиваващи в Белгия, трябва да се извършва посредством съдебния изпълнител с териториална компетентност по местоживеенето на получателя на документа.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Член 22 — Неявяване на ответник

Без да се засягат разпоредбите на член 22, параграф 1 от регламента, белгийските съдилища могат да постановят решение, ако са налице всички условия по параграф 2.

Молбата за възстановяване на срок, предвидена в член 22,параграф 4 от регламента, се подава в срок от една година, считано от постановяване на решението.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Белгия декларира, че регламентът в своето приложно поле има предимство в отношенията ѝ с другите държави членки пред следните инструменти:

 • Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство;
 • Конвенцията за правна взаимопомощ по граждански и търговски дела между Франция и Белгия от 1 март 1956 г.;
 • Спогодбата от 25 април 1959 г. между белгийското правителство и правителството на Федерална република Германия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство;
 • Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела;
 • Конвенцията от 23 октомври 1989 г. между Белгия и Австрия за правна взаимопомощ и правно сътрудничество в допълнение към Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 05/12/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.