Връчване на документи (преработен текст)

България

Съдържание, предоставено от
България

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Предаващ орган при връчване в чужбина на съдебни съобщения и призовки е съдът, пред който делото е висящо.

Предаващ орган при връчване в чужбина на извънсъдебни документи е районният съд по настоящия или постоянния адрес на лицето, поискало връчването, или по неговото седалище, а за нотариално заверени документи - и районният съд, в чийто район действа нотариусът.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Получаващ орган при връчване в Република България е районният съд, в чийто район трябва да се извърши връчването.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Районните съдилища приемат молби за връчване и приложените към тях документи, подлежащи на връчване, получени по пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Районните съдилища приемат формуляри, попълнени на български език.

Член 4 — Централен орган

Министерството на правосъдието

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”

Отдел "Сътрудничество по гражданскоправни въпроси"

Тел: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Факс: +3592 9809223

Е-mail: civil@justice.government.bg

Адрес: ул. „Славянска" 1

1040, София

България

Член 8 — Предаване на документи

Формулярът на молбата за предаване на документи може да бъде попълнен или придружен с превод на български език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Официалният език в България е българският език.

Член 13 — Дата на връчването

В българското законодателство няма предвиден определен срок за връчването на документи.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Република България приема възможността за попълване на удостоверението за връчване на документи и копие от връчения документ, освен на български език, и на английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Българското законодателство не предвижда такса за връчването на документи по общия ред. При използването на специален начин на връчване се заплаща такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Република България заявява, че допуска връчването по чл. 17, пар. 1, което трябва да се извърши в Република България, само когато адресатът е гражданин на държавата членка, в която е издаден документът.

Член 19 — Връчване по електронен път

В България няма допълнителни условия, при които тя ще приема електронно връчване.

Член 20 — Пряко връчване

В българското законодателство не е допустимо пряко връчване по реда на чл. 20, пар.1.

Член 22 — Неявяване на ответник

Република България декларира, че няма да се възползва от възможността, предоставена по чл. 22, пар. 2.

Молбата по чл. 22, пар. 4 може да бъде подадена до Върховния касационен съд в едногодишен срок от постановяване на решението.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Република България не изпълнява и няма сключени споразумения международни договори и споразумения с други държави членки на ЕС, които да предвиждат улесняване на връчването на документи и които да са съвместими с настоящия регламент.

Регламентът е с приоритетно приложение спрямо сключените от Република България договори с други държави членки в частта им, касаеща връчването на документи по граждански и търговски дела.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Към момента България няма да се възползва от възможността за ранно използване на децентрализираната информационна система.

Последна актуализация: 05/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.