Връчване на документи (преработен текст)

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Компетентните хърватски предаващи органи за връчване на документи в чужбина са следните:

— в случай на съдебни документи, съдът, който е длъжен да извърши връчването;

— в случай на извънсъдебни документи — общинският съд (općinski sud), на чиято територия е местоживеенето, обичайното местопребиваване или мястото на установяване на органа или лицето, което иска връчването на документи в чужбина;

— в случай на документи, които са заверени или издадени от нотариуси, общинският съд, на чиято територия са установени.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Компетентният предаващ орган за връчване на документи в Хърватия е общинският съд, на чиято територия се връчват документите.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Документите се получават по електронна поща и по пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Английският език се приема за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I.

Член 4 — Централен орган

Министерство на правосъдието и администрацията на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuœa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Тел.: +385 1 371 40 00

Уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Хърватия ще оказва съдействие при търсене на адреси на нейна територия в съответствие с член 7, параграф 1, буква а), по-специално като определя органите, до които предаващите органи могат да изпращат искания за определяне на адреса на лицето, на което трябва да бъде връчено връчването.

Предаващите органи могат да изпращат искания за определяне на адреса на лицето, на което трябва да бъде извършено връчването, до:

Министерство на вътрешните работи на Република Хърватия (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Дирекция „Имиграция, гражданство и административни въпроси“ (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb

Електронна поща: prijavnistvo@mup.hr

Хърватските получаващи органи подават по собствена инициатива искания до регистрите с данни на лица или други бази данни за информация относно адресите в случаите, когато адресът, посочен в молбата за връчване, е неточен.

Член 8 — Предаване на документи

Английският език се приема за попълване на формуляр А, съдържащ се в приложение I.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е приложимо.

Член 13 — Дата на връчването

Не е приложимо.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английският език се приема за попълване на формуляр К, съдържащ се в приложение I.

Член 15 — Разноски по връчването

Не е приложимо съгласно националната законодателна рамка.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Хърватия се противопоставя на връчването на съдебни документи чрез дипломатически представители или консулски служители на нейна територия, освен ако документите се връчват на граждани на държавата членка, от която произхождат документите.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

В Гражданския процесуален закон се предвижда, че документите се връчват по пощата или от определен съдебен служител, т.е. служител на съда, чрез компетентен административен орган или нотариус или пряко в съда, или по електронен път в съответствие със закона. По искане на страна, която декларира, че е готова да поеме направените разноски, съдът може, с решение, което не подлежи на обжалване, да разпореди връчването на документ да бъде възложено на нотариус. В този случай съдът ще постави документа, който трябва да бъде връчен, заедно с решението си в специален плик, който ще предаде на тази страна.

Следователно по искане на лице, което се интересува от изхода на съдебното производство, връчването на документи в Хърватия е разрешено пряко чрез компетентния нотариус.

Нотариусът не е длъжен да връчи документ, ако разходите за извършване на това действие не са му били платени предварително. Страната плаща предварително разноските директно по нотариалната сметка.

Член 22 — Неявяване на ответник

Молба за възстановяване на срока не се допуска, ако е подадена повече от една година след постановяване на съдебното решение.

Хърватските съдилища могат да постановяват съдебни решения, ако са изпълнени условията, посочени в член 22, параграф 2.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Споразумение между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г. за правна помощ по граждански и наказателни дела.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Хърватия не е в състояние да управлява децентрализираната информационна система по-рано от изискваното съгласно регламента.

Последна актуализация: 06/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.