Връчване на документи (преработен текст)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Компетентният орган на Република Кипър за предаване на съдебни или извънсъдебни документи за връчване в друга държава членка („предаващ орган“) е Министерството на правосъдието и обществения ред (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Компетентният орган на Кипър за получаване на съдебни или извънсъдебни документи от друга държава членка („получаващ орган“) е Министерството на правосъдието и обществения ред, чиято териториална компетентност обхваща цялата територия на републиката.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

В случай на технически проблем или неизправност на системата, предвидена в член 5 от регламента, или при изключителни обстоятелства, документите могат да се изпращат по електронната поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Формулярите в приложение I се приемат на гръцки и английски език.

Член 4 — Централен орган

Централният орган за Кипър е Министерството на правосъдието и обществения ред с териториална компетентност върху цялата територия на републиката. Адресът на централния орган е:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125 (Leoforos Athalassas 125),

1461 Λευκωσία (Nicosia/Никозия)

http://www.mjpo.gov.cy/

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

При търсене на неизвестен адрес Кипър предоставя помощта, предвидена в член 7, параграф 1, буква а) от регламента, т.е. определя органи, до които предаващите органи могат да отправят искания за установяване на адреса на лицето, на което трябва да бъдат връчени документи.

Посоченият по-горе предаващ орган е Министерството на правосъдието и обществения ред, в качеството му на централен орган, който ще се обърне към определените органи при търсене на неизвестен адрес.

Адресът на централния орган е:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125 (Leoforos Athalassas 125),

1461 Λευκωσία (Nicosia/Никозия)

http://www.mjpo.gov.cy/

Органите не подават искания за информация до бази данни по собствена инициатива съгласно член 7, параграф 2, буква в) от регламента.

Член 8 — Предаване на документи

Формуляр А в приложение I се приема на гръцки и английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е приложимо. Формуляр Л в приложение I не се превежда на език на трета държава.

Член 13 — Дата на връчването

В кипърското законодателство не се предвижда срок за връчването. Когато обаче връчването се извършва в рамките на висящо пред съда производство, срокът за връчване може да бъде определен от съда.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Формуляр K в приложение I се приема на гръцки и английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

21,00 евро за всяко искане за връчване на документи (Aítima Epídosis Engráfon).

Таксата трябва да бъде платена чрез банков превод по следната банкова сметка:

Сметка: 6001017 – Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

код SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Горепосочената процедура трябва да се следва за всички заявки за връчване на документи. Моля, имайте предвид, че всички искания, които не са придружени от съответната банкова разписка, доказваща плащането на законоустановените такси, няма да бъдат обработени.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Република Кипър се противопоставя връчването на съдебни документи на нейна територия съгласно член 17, параграф 1, освен ако документите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата по произход на документите.

Член 19 — Връчване по електронен път

Предстои да бъде определено скоро.

Член 20 — Пряко връчване

Тази услуга се извършва от частни съдебни изпълнители (idiótes epidótes).

Член 22 — Неявяване на ответник

Предстои да бъде определено скоро.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Кипър е договаряща страна по Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела;

Кипър не възнамерява да сключва споразумения или договорености съгласно член 29, параграф 2 от регламента.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Кипър не възнамерява да използва децентрализираната информационна система по-рано от изискваното в регламента.

Последна актуализация: 12/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.