Връчване на документи (преработен текст)

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Съдилища.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Районни съдилища (okresní soudy) (в Прага: Obvodní soudy, в Бърно: Městský soud).

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Налични начини за получаване:

  • по пощата;
  • по факс;
  • по електронна поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на чешки, словашки или английски език.

Член 4 — Централен орган

Министерство на правосъдието (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Телефон: +420-221-997-111

Факс: +420-224-919-927

Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

  • Член 7, параграф 1, буква а)

Районният съд (okresní soud) (в Прага: Obvodní soud, в Бърно: Městský soud), в чийто съдебен район се намира последният известен адрес на лицето, на което трябва да бъде връчен документът, ако тази информация е налична, или, когато е уместно, районният съд, в чийто съдебен район според наличната информация се намира лицето, на което трябва да бъде връчен документът.

  • Член 7, параграф 2, буква в)

Ако искането включва адреса на лицето, на който връчването е било неуспешно, съдът прави справка в съответната информационна система, за да установи адреса на постоянно пребиваване на физическо лице, мястото на стопанска дейност на предприемач, който е физическо лице, и адреса на седалището или адреса на организационна единица, вписана в съответния регистър в случай на юридическо лице.

Съдът също така проверява дали адресатът има електронна пощенска кутия, регистрирана в Чешката република; ако адресатът има регистрирана електронна пощенска кутия, съдът изпраща документи само на тази кутия чрез публичната информационна мрежа. Създаването на електронна пощенска кутия е задължително само за юридически лица и (от 1 януари 2023 г. нататък) и за предприемачи, които са физически лица. За физически лица, които не извършват стопанска дейност, това не е задължително.

Член 8 — Предаване на документи

Освен чешки език Чешката република приема стандартните формуляри, попълнени и на словашки или английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не се прилага.

Член 13 — Дата на връчването

Не са предвидени такива срокове за връчване на документи в Чешката република.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен чешки език Чешката република приема формуляри за връчване, попълнени и на словашки или английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Услугата в Чешката република не подлежи на заплащане на такси.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Чешката република заявява, че не е против такова връчване на нейна територия.

Член 19 — Връчване по електронен път

Удостоверението за връчване на документи, изпратено по електронна поща, трябва да бъде подписано с електронен подпис въз основа на удостоверение за квалифициран електронен подпис или с квалифициран електронен подпис.

Член 20 — Пряко връчване

Чешката република заявява, че чешкото право не позволява такова връчване на нейна територия.

Член 22 — Неявяване на ответник

  • Член 22, параграф 2

Независимо от член 22, параграф 1, съдилищата в Чешката република могат да постановят решение, дори ако не е получено удостоверение за връчване или предаване, ако са изпълнени всички условия по член 22, параграф 2.

  • Член 22, параграф 4

В Чешката република няма такъв срок.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Не се прилага.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не се прилага.

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.