Връчване на документи (преработен текст)

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Съдилища.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Районни съдилища (okresní soudy) (в Прага: Obvodní soudy, в Бърно: Městský soud).

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Налични начини за получаване:

  • по пощата;
  • по факс;
  • по електронна поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на чешки, словашки или английски език.

Член 4 — Централен орган

Министерство на правосъдието (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Телефон: +420-221-997-111

Факс: +420-224-919-927

Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

  • Член 7, параграф 1, буква а)

Районният съд (okresní soud) (в Прага: Obvodní soud, в Бърно: Městský soud), в чийто съдебен район се намира последният известен адрес на лицето, на което трябва да бъде връчен документът, ако тази информация е налична, или, когато е уместно, районният съд, в чийто съдебен район според наличната информация се намира лицето, на което трябва да бъде връчен документът.

  • Член 7, параграф 2, буква в)

Ако искането включва адреса на лицето, на който връчването е било неуспешно, съдът прави справка в съответната информационна система, за да установи адреса на постоянно пребиваване на физическо лице, мястото на стопанска дейност на предприемач, който е физическо лице, и адреса на седалището или адреса на организационна единица, вписана в съответния регистър в случай на юридическо лице.

Съдът също така проверява дали адресатът има електронна пощенска кутия, регистрирана в Чешката република; ако адресатът има регистрирана електронна пощенска кутия, съдът изпраща документи само на тази кутия чрез публичната информационна мрежа. Създаването на електронна пощенска кутия е задължително само за юридически лица и (от 1 януари 2023 г. нататък) и за предприемачи, които са физически лица. За физически лица, които не извършват стопанска дейност, това не е задължително.

Член 8 — Предаване на документи

Освен чешки език Чешката република приема стандартните формуляри, попълнени и на словашки или английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не се прилага.

Член 13 — Дата на връчването

Не са предвидени такива срокове за връчване на документи в Чешката република.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен чешки език Чешката република приема формуляри за връчване, попълнени и на словашки или английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Услугата в Чешката република не подлежи на заплащане на такси.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Чешката република заявява, че не е против такова връчване на нейна територия.

Член 19 — Връчване по електронен път

Удостоверението за връчване на документи, изпратено по електронна поща, трябва да бъде подписано с електронен подпис въз основа на удостоверение за квалифициран електронен подпис или с квалифициран електронен подпис.

Член 20 — Пряко връчване

Чешката република заявява, че чешкото право не позволява такова връчване на нейна територия.

Член 22 — Неявяване на ответник

  • Член 22, параграф 2

Независимо от член 22, параграф 1, съдилищата в Чешката република могат да постановят решение, дори ако не е получено удостоверение за връчване или предаване, ако са изпълнени всички условия по член 22, параграф 2.

  • Член 22, параграф 4

В Чешката република няма такъв срок.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Не се прилага.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не се прилага.

Последна актуализация: 24/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.