Връчване на документи (преработен текст)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Органите в Естония, отговарящи за предаването на съдебни документи, както е посочено в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст), са окръжните съдилища, областните съдилища и Върховният съд, в зависимост от това къде се разглежда делото, за което трябва да бъдат връчени документите, а Министерството на правосъдието (Justiitsministeerium) е органът, отговарящ за предаването на извънсъдебни документи.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Органът, отговарящ за получаването на съдебни и извънсъдебни документи, както е посочено в член 3, параграф 2 от Регламента, е окръжният съд, в рамките на чиято юрисдикция трябва да бъде връчен документът.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Документите могат да се получават по пощата, по факс или по електронен път в съответствие с условията, предвидени в Гражданския процесуален кодекс (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

В Естония се приемат стандартни формуляри както на естонски, така и на английски език.

Член 4 — Централен орган

Функциите на централния орган, посочени в член 4 от регламента, се изпълняват от Министерството на правосъдието. Координати за връзка:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Телефон: (+372) 620 8183

Факс: (+372) 620 8109

Електронна поща:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

С цел изпълнение на приложимите изисквания в съответствие с член 7, параграф 1, буква в) Естония предоставя посредством Европейския портал за електронно правосъдие подробна информация за това как могат да бъдат намерени адресите на лицата, на които трябва да бъдат връчени документи.

 • Издаващ орган:

Служба по регистриране на гражданското състояние в Талин

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

Електронна поща: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • Заявления могат да бъдат подавани:
  • по електронна поща с електронен подпис до perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee; или
  • по пощата, подписани саморъчно, до адрес:

Служба по регистриране на гражданското състояние в Талин

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

 • В заявлението трябва да бъде посочено:
  • за кои документи за връчване се изисква адресът на лицето (с документи, потвърждаващи защо е необходимо това);
  • потвърждение, че необходимостта от въпросната информация произтича от регламента;
  • потвърждение, че въпросната информация ще се използва само за предвидената цел;
  • кой е платил за предоставянето на въпросната информация и на коя дата (препоръчително е да се приложи платежното нареждане, удостоверяващо извършването на плащането);
  • информация, позволяваща идентифицирането на заявителя (включително копие от страницата с лични данни от документа за самоличност на заявителя, което се прилага към заявлението).

Формуляр за заявление: [връзка към формуляра за заявление ще бъде добавена до началото на прилагането на регламента]

Заявленията могат да се подават на естонски или на английски език.

 • За предоставянето на информация се заплаща такса, т.е. държавна такса в размер на 15 EUR за предоставяне на информация относно дадено лице.

Данни за плащане:

Получател:                                Министерство на финансите

Разплащателни сметки:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Реф. №:                   2900082511

Съобщение:                          име на лицето, за което се иска информация за адрес

 • Информацията се предоставя:
  • по електронната поща до електронния адрес, посочен в заявлението; или
  • с препоръчана или стандартна поща до пощенския адрес на заявителя, посочен в заявлението.
 • Допълнителна информация:
  • при проблеми със заявлението Службата по регистриране на гражданското състояние в Талин ще се свърже със заявителя с цел получаване на допълнителни разяснения или документи;
  • ако Службата по регистриране на гражданското състояние в Талин прецени, че предоставянето на въпросната информация не е оправдано или би могло да навреди на лицето, чийто адрес е поискан, тя може да реши да не предостави въпросната информация;
  • ако смятате, че правата ви са били нарушени или свободите ви са били ограничени, разполагате с 30 дни да подадете жалба до Министерството на вътрешните работи (Siseministeerium) [електронна препратка към уебсайта на Министерството на вътрешните работи, който съдържа по-подробна информация, ще бъде добавена до началото на прилагането на регламента].
  • Жалба може да бъде подадена и до Административния съд на Талин (Tallinna Halduskohus) при условията и по реда, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс (halduskohtumenetluse seadustik), в срок от 30 дни от съобщаването за заповедта (за повече информация вж.:https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Член 8 — Предаване на документи

В Естония се приемат стандартните формуляри, посочени в член 8, параграф 2 от регламента, както на естонски, така и на английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Официалният език в Естония, посочен в член 12, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а), е естонският.

Член 13 — Дата на връчването

В естонското право не е определена такава конкретна дата.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

В Естония се приемат стандартните формуляри, посочени в член 14, параграф 2 от регламента, както на естонски, така и на английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

По принцип за връчването на документите не се начислява такса.

Ако процесуалните документи се връчват чрез съдебен изпълнител, таксата, която трябва да се плати за връчване, е 40 EUR, когато документите са могли да бъдат връчени на получателя или на негов законен представител:

 1. чрез използване на адреса или на координатите за връзка, вписани в регистъра на населението, или по електронна поща на адрес: isikukood@eesti.ee (isikukood = личен идентификационен код);
 2. на адрес, вписан в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, или чрез използване на данните за осъществяване на електронни съобщения, вписани в информационната система на този регистър.

В случаите извън посочените по-горе таксата, която трябва да бъде платена на съдебния изпълнител за връчване на процесуалните документи, е 70 EUR. Ако лицето, на което трябва да се връчат документите, е правно задължено да регистрира адреса или координатите си за връзка в регистъра на населението или в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, и лицето не е изпълнило това задължение, включително, ако вписаните в регистъра данни не са актуални или са неточни по друга причина, и поради това процесуалните документи не са могли да бъдат връчени чрез използване на тези данни, тогава от посочената по-горе такса от 70 EUR, в съответствие с решението относно таксата на съдебния изпълнител, 35 EUR трябва да бъдат заплатени от лицето, поискало професионални услуги, и 35 EUR — от лицето, на което се връчват документите.

Ако процесуален документ не е могъл да бъде връчен, въпреки че съдебният изпълнител е направил всичко необходимо и разумно възможно, за да връчи документа в съответствие с предвидената по закон процедура, съдебният изпълнител има правото да поиска такса от 40 EUR като издаде решение относно таксата за съдебния изпълнител и акт относно връчването, в който се описват действията, които съдебният изпълнител е извършил за връчването на документа.

Съдебният изпълнител не може да иска такса, ако не е направил всичко необходимо и разумно възможно, за да връчи документите в съответствие с предвидената по закон процедура в рамките на определения от съда срок и ако не е успял да връчи процесуалните документи.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

В съответствие с член 17 документите могат да бъдат връчени от служители на дипломатически или консулски представителства на друга държава членка, които се намират в Естония, само ако те се връчват на гражданин на държавата членка, в която са издадени.

Член 19 — Връчване по електронен път

Съгласно член 19, параграф 2 Естония уведомява за следното:

съгласно естонското законодателство процесуален документ се счита за връчен на получателя по електронна поща, ако получателят потвърди получаването му. Това потвърждение трябва да съдържа датата на получаване на документа и да бъде подписано от получателя или от неговия представител. Потвърждението в електронна форма трябва да е подписано с електронния подпис на изпращача или да бъде предадено по друг сигурен начин, който позволява идентифициране на изпращача и установяване на времето на изпращане, освен ако съдът няма никакви основания да се съмнява, че потвърждението без електронен подпис е изпратено от получателя или негов представител. Потвърждение в електронна форма може да бъде изпратено на съда по електронна поща, ако електронният адрес на получателя е известен на съда и може да се предположи, че неупълномощени лица нямат достъп до него, както и ако съдът вече е изпращал документи на този електронен адрес в хода на същото дело или ако участникът в производството самостоятелно е предоставил своя електронен адрес на съда. Получателят трябва незабавно да изпрати потвърждение до съда. За неизпълнение на това задължение съдът може да наложи глоба на участник в производството или на негов представител.

Член 20 — Пряко връчване

В Естония документите не могат да се връчват по начина, посочен в член 20 от регламента.

Член 22 — Неявяване на ответник

Естонски съд може също да постанови решение по дело съгласно условията, предвидени в член 22, параграф 2 от регламента, ако не е получено удостоверение относно връчването на процесуалния документ на ответника. Молби за възстановяване на срока се допускат за разглеждане в съда до една година от постановяване на решението, с което се приключва производството по делото.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

— Споразумение между Естония и Полша за оказване на правно сътрудничество и правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела

— Споразумение между Република Латвия, Република Естония и Република Литва за правно сътрудничество и правни отношения

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

-
Последна актуализация: 23/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.