Връчване на документи (преработен текст)

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Предаващите органи са районните съдилища (käräjäoikeudet), търговският съд (markkinaoikeus), апелативните съдилища (hovioikeudet), Върховният съд (korkein oikeus), националният орган за принудително изпълнение (Ulosottolaitos) и Министерството на правосъдието (oikeusministeriö).

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Получаващите органи са районните съдилища.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Документите могат да се подават по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Фински, шведски и английски.

Член 4 — Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Oikeusministeriö [Министерство на правосъдието]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [правителство]

Тел.: (358-9) 16 06 76 28

Факс: (358-9) 16 06 75 24

Ел. поща: central.authority.om@gov.fi

Документите могат да се подават по пощата, по факс или по електронна поща.

Езици: Фински, шведски и английски.

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Член 7, параграф 1, буква в): във Финландия исканията за намиране на адреса на лицето, на което трябва да бъде връчен документ, могат да бъдат отправени до Агенцията за цифрови услуги и услуги за населението (Digi- ja väestötietovirasto). Извлечения от финландската информационна система за населението могат да бъдат поръчани от Агенцията за цифрови услуги и услуги за населението за разрешени цели. За извлеченията се заплаща такса.

Допълнителна информация за това как да поръчате извлечения, информация за таксите и координатите за връзка с Агенцията за цифрови услуги и услуги за населението можете да намерите:

на фински език: https://dvv.fi/muut-todistukset

на шведски език: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

на английски език: https://dvv.fi/en/other-certificates

Член 7, параграф 2, буква в): Във Финландия съдебните изпълнители от районните съдилища имат достъп до Информационната система за населението, която могат да използват, за да проверят актуалните адресни данни, ако адресът, посочен в искането за връчване, не е правилен.

Член 8 — Предаване на документи

Формулярът за искане може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

-

Член 13 — Дата на връчването

-

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Формулярът за удостоверението може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

На чуждестранните предаващи органи не се начислява такса за връчване на документи.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Финландия не се противопоставя на това средство за връчване.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не се прилага.

Член 20 — Пряко връчване

Финландия не се противопоставя на това средство за връчване. Компетентните органи за това са районните съдебни изпълнители.

Член 22 — Неявяване на ответник

Финландия няма съобщения, които да направи съгласно член 22, параграф 2 или 4.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Скандинавска конвенция от 26 април 1974 г. за правна взаимопомощ при връчване на документи и събиране на доказателства.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

-
Последна актуализация: 08/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.