Връчване на документи (преработен текст)

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Предаващите органи са районните съдилища (käräjäoikeudet), търговският съд (markkinaoikeus), апелативните съдилища (hovioikeudet), Върховният съд (korkein oikeus), националният орган за принудително изпълнение (Ulosottolaitos) и Министерството на правосъдието (oikeusministeriö).

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Получаващите органи са районните съдилища.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Документите могат да се подават по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Фински, шведски и английски.

Член 4 — Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Oikeusministeriö [Министерство на правосъдието]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [правителство]

Тел.: (358-9) 16 06 76 28

Факс: (358-9) 16 06 75 24

Ел. поща: central.authority.om@gov.fi

Документите могат да се подават по пощата, по факс или по електронна поща.

Езици: Фински, шведски и английски.

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Член 7, параграф 1, буква в): във Финландия исканията за намиране на адреса на лицето, на което трябва да бъде връчен документ, могат да бъдат отправени до Агенцията за цифрови услуги и услуги за населението (Digi- ja väestötietovirasto). Извлечения от финландската информационна система за населението могат да бъдат поръчани от Агенцията за цифрови услуги и услуги за населението за разрешени цели. За извлеченията се заплаща такса.

Допълнителна информация за това как да поръчате извлечения, информация за таксите и координатите за връзка с Агенцията за цифрови услуги и услуги за населението можете да намерите:

на фински език: https://dvv.fi/muut-todistukset

на шведски език: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

на английски език: https://dvv.fi/en/other-certificates

Член 7, параграф 2, буква в): Във Финландия съдебните изпълнители от районните съдилища имат достъп до Информационната система за населението, която могат да използват, за да проверят актуалните адресни данни, ако адресът, посочен в искането за връчване, не е правилен.

Член 8 — Предаване на документи

Формулярът за искане може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

-

Член 13 — Дата на връчването

-

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Формулярът за удостоверението може да бъде попълнен на фински, шведски или английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

На чуждестранните предаващи органи не се начислява такса за връчване на документи.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Финландия не се противопоставя на това средство за връчване.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не се прилага.

Член 20 — Пряко връчване

Финландия не се противопоставя на това средство за връчване. Компетентните органи за това са районните съдебни изпълнители.

Член 22 — Неявяване на ответник

Финландия няма съобщения, които да направи съгласно член 22, параграф 2 или 4.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Скандинавска конвенция от 26 април 1974 г. за правна взаимопомощ при връчване на документи и събиране на доказателства.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

-
Последна актуализация: 28/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.