Връчване на документи (преработен текст)

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Предаващите органи във Франция са съдебните комисари (новото име на съдебните изпълнители от 1 юли 2022 г.) и съдебните секретариати.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Получаващите органи във Франция са съдебните комисари.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Начини за получаване: по пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Франция приема формулярът — образец на искането от приложение I да бъде попълнен на френски или на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 4 — Централен орган

Централният орган е Отделът за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС (Département de l’entraide, du droit international privé et européen — DEDIPE).

Адрес:

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Дирекция „Граждански дела и държавен печат“)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Тел.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Електронна поща: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Езици: френски и английски език.

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Франция не разполага с компетентен орган за търсене на адрес (член 7, параграф 1, буква а) или регистър на населението (член 7, параграф 1, буква б).

В съответствие с член 7, параграф 1, буква в) заявителите могат да направят справка на следните информационни уебсайтове:

  • За търсене на адрес на физическо лице:

- обществена услуга

Уебсайт: https://www.service-public.fr/

- телефонен указател

Уебсайт: https://annuairepagesblanches.org/

  • За търсене на адреса на юридическо лице:

- Infogreffe

Уебсайт: https://www.infogreffe.fr/

- INPI

Уебсайт: https://www.inpi.fr/

Относно документи за образуване на съдебно производство и изпълнителни основания заявителите могат също така да се консултират с компетентните съдебни комисари при апелативния съд, в чийто район е последното известно местожителство на адресата.

Цялата информация за съдебните комисари може да бъде получена от Националната камара на съдебните служители:

Тел.: +33149701290

Електронна поща: cnhj@huissier-justice.fr
Уебсайт: http://www.huissier-justice.fr/

Франция не определя органите, до които се подават исканията за търсене на адрес в съответствие с член 7, параграф 2, буква в).

Член 8 — Предаване на документи

Франция приема стандартният формуляр А— образец на искането от приложение I да бъде попълнен на френски или на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е приложимо.

Член 13 — Дата на връчването

Френското право по принцип не предвижда срок за връчване на съдебните решения.

Въпреки това задочно постановените съдебни решения и решенията, които се считат за противоречиви, са нищожни, ако не са били съобщени в срок от шест месеца от датата на постановяването им (член 478 от Гражданския процесуален кодекс). При необходимост процедурата може да бъде възобновена с нова призовка, ако производството не е прекратено поради изтекла давност.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Франция приема стандартният формуляр К— образец на искането от приложение I да бъде попълнен на френски или на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 15 — Разноски по връчването

Фиксираната такса за връчване от съдебен изпълнител (huissier de justice) е 48,36 EUR (постановление (arrêté) от 28 февруари 2020 г.). Тази такса трябва да се плати при връчване на документите, освен ако заявителят не получава правна помощ.

За документи, които трябва да бъдат връчени в отвъдморските департаменти и общности, съгласно член A444-10 от Търговския кодекс, таксата се увеличава както следва:

  1. с 30 % за островите Уолис и Футуна, Сен Пиер и Микелон и Майот (т.е. 62,87 EUR);
  2. с 29 % в департаментите Гваделупа и Мартиника (т.е. 62,38 EUR);
  3. с 27 % в департамент Гвиана (т.е. 61,42 EUR);
  4. с 37 % в департамент Реюнион (т.е. 66,25 EUR).

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Франция се противопоставя на връчването на съдебни документи от друга държава членка на френска територия по консулски или дипломатически път, освен ако лицето, на което следва да се връчи документът, не е гражданин на тази държава членка.

Член 19 — Връчване по електронен път

Националното законодателство не допуска връчването на документ само по електронна поща, но в съответствие с член 19, параграф 2 Франция приема електронно връчване при следните допълнителни условия:

- използваната процедура трябва да гарантира надеждната идентификация на страните по електронните съобщения, целостта на адресираните документи, сигурността и поверителността на обмена, съхранението на извършените предавания и безспорното установяване на датата на изпращане и датата на предоставяне на разположение или датата на получаване от получателя (член 748-6 от Гражданския процесуален кодекс);

- за да бъде валиден, документът за връчване трябва да посочва съгласието на адресата за електронно връчване (член 662-1 от Гражданския процесуален кодекс) и датата и часа, в които адресатът на документа е узнал за него (член 663 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 20 — Пряко връчване

Франция не се противопоставя на прякото връчване, както е предвидено в член 20, параграф 1. Такова пряко връчване се разрешава, ако се извършва от съдебните комисари и съдебните секретариати, когато тази задача им е изрично възложена от националното законодателство.

Член 22 — Неявяване на ответник

Когато документ за образуване на производство или равностоен документ е трябвало да бъде предаден на друга държава членка с цел връчване съгласно този регламент и ответникът не се е явил, съдебно решение не се постановява, докато не бъдат изпълнени условията, посочени в параграф 1.

Независимо от разпоредбите на параграф 1, френски съд може да постанови решение, ако са изпълнени всички условия, посочени в параграф 2.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство

Конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

Споразумение между Франция и Германия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписано в Белград на 6 май 1961 г.

Конвенция за правна взаимопомощ по граждански и търговски дела между Франция и Белгия от 1 март 1956 г., изменена с размяната на писма от 23 и 30 август 1960 г.

Споразумение от 5 април 1967 г. между правителството на Република Франция и правителството на Народна република Полша за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство

Конвенция от 2 февруари 1922 г. за улесняване на изпълнението на процесуални действия между лица, пребиваващи във Франция и в Обединеното кралство

Споразумение между Република Франция и Социалистическа федеративна република Югославия за улесняване на прилагането на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписано в Белград на 29 октомври 1969 г.

Спогодба между Република Франция и Социалистическа република Румъния за правна помощ по граждански и търговски въпроси, подписана в Париж на 5 ноември 1974 г.

Спогодба за правна помощ и сътрудничество между Република Франция и Република Австрия, допълваща Хагската конвенция от 1 март 1954 г. за гражданското производство, подписана във Виена на 27 февруари 1979 г.

Спогодба за правна помощ по граждански и семейноправни въпроси, за признаването и изпълнението на съдебни решения между Република Франция и Народна република Унгария, подписана в Будапеща на 31 юли 1980 г.

Спогодба между правителството на Република Франция и правителството на Чехословашката социалистическа република за правна помощ и признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански, семейни и търговски дела, подписана на 10 май 1984 г.

Спогодба за правна помощ по граждански дела между правителството на Република Франция и правителството на Народна република България, подписана в София на 18 януари 1989 г.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е налично.

Последна актуализация: 29/11/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.