Връчване на документи (преработен текст)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Определените компетентни органи за предаването на съдебни или извънсъдебни документи, които трябва да бъдат връчени в друга държава членка („предаващи органи“), са прокуратурите на а) Върховния съд, б) апелативните съдилища и в) първоинстанционните съдилища.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Определените компетентни органи за получаване на съдебни или извънсъдебни документи от друга държава членка („получаващи органи“) са местните прокуратури към първоинстанционните съдилища.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Налични средства за получаване на документи: по пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Освен на гръцки, формулярът, съдържащ се в приложение I, може да бъде попълнен на английски или френски език.

Член 4 — Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието, отдел „Международно частно право“ (пощенски адрес: Leoforos Mesogeion 96, postcode 11527, лице за контакт: г-н Georgios Kouvelas, тел.: + 30 213 130 7529, + 213 130 7480, ел. поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

В съответствие с член 7 Гърция предоставя помощта, посочена в член 7, параграф 1, буква а), когато определи адреса на лицето, на което трябва да се връчи съдебен или извънсъдебен документ.

Прокуратурите при първоинстанционните съдилища в Атина, Солун, Пирея и Халкида са определените органи, до които предаващите органи от други държави членки могат да отправят искания за определяне на адреса на лицето, на което трябва да бъде връчен съдебен или извънсъдебен документ. Адресът се потвърждава чрез използване на бази данни, до които горепосочените прокуратури имат право на достъп.

Данните за контакт с определените органи са, както следва:

Прокуратура към Атинския първоинстанционен съд (Eisangelía Protodikón Athinón)

Бивше училище Evelpidon, Evelpidon St., building 16, 10167 Athens

Ел. поща: diksyn@eispa.gr

Прокуратура към Солунския първоинстанционен съд (Eisangelía Protodikón Thessaloníkis)

26is Oktovriou 3, 54626 Thessaloniki

Ел. поща: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

Прокуратура към Първоинстанционния съд на Пиреус (Eisangelía Protodikón Peiraiá)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Piraeus

Ел. поща: dioikitiko@eispp.gr

Прокуратура към Първоинстанционния съд на Халкида(Eisangelía Protodikón Chalkídas)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Chalkida,

Ел. поща: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr

В съответствие с член 7, параграф 2, буква в) Гърция декларира, че органите на държавата членка — адресат, подават по собствена инициатива искания до служби с бази данни за информация относно адресите на физически или юридически лица в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е правилен.

Предвижда се до края на април 2024 г. прокуратурите в първоинстанционните съдилища на горепосочените четири най-големи града да имат цифров достъп до базите данни за получаване на информация за адресите. За останалата (географски ограничена) територия на Гърция процесът на цифровизация е в ход и датата на функциониране на цифровия достъп ще бъде обявена своевременно.

Член 8 — Предаване на документи

Освен на гръцки, формуляр А, съдържащ се в приложение I, може да бъде попълнен на английски или френски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не се прилага в Гърция, тъй като Гърция не превежда формуляр Л от приложение I на език на трета държава.

Член 13 — Дата на връчването

В случаите по общия ред връчването трябва да се извърши в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от предявяването на иска.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на гръцки, формуляр К, съдържащ се в приложение I, може да бъде попълнен на английски или френски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Разходите за връчване ще бъдат фиксирана такса в размер на 50 EUR, която да бъде платена чрез банков превод, платим на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция, като се използва следната банкова сметка: Банка на Гърция (Trápeza tis Elládos), номер на банкова сметка: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Swift код: BNGRGRAA.

При всички молби за връчване трябва да се използва описаният метод. Молби, които не са придружени от необходимата квитанция за плащане от банката, ще бъдат връщани, без да бъдат разглеждани.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Гърция се противопоставя на връчването на съдебни документи пряко чрез дипломатически служители или консулски служители на нейна територия, освен ако документите трябва да се връчват на граждани на държавата членка, в която документите са били съставени.

Член 19 — Връчване по електронен път

Понастоящем Гърция не възнамерява да съобщава на Комисията допълнителни условия, при които ще приема електронно връчване, както е посочено в параграф 1, буква б).

Член 20 — Пряко връчване

Гърция няма резерви относно възможността, предвидена в този член, връчването на съдебни документи да се извършва пряко чрез съдебни служители.

Член 22 — Неявяване на ответник

Молбата за възстановяване на срока, предвидена в параграф 4, може да бъде подадена в срок от две години от датата на решението.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Настоящият регламент има предимство пред други разпоредби, съдържащи се в следните двустранни конвенции, по които Република Гърция е договаряща държава:

— Конвенция между Гърция и Германия от 11 май 1938 г. за правна взаимопомощ по граждански и търговски дела (Извънреден закон 1432/1938 — Държавен вестник, серия I, № 399/1938);

— Конвенция между Гърция и Югославия от 18 юни 1959 г. за взаимните съдебни отношения, ратифицирана със Законодателен указ 4009/1959 (Държавен вестник, серия I, № 238, 5.11.1959 г.);

— Конвенция между Кралство Гърция и Република Австрия от 6 декември 1965 г. за правна взаимопомощ по граждански и търговски дела, подписана в Атина (Законодателен декрет 137/1969 — Държавен вестник, серия I, № 45/1969);

— Конвенция между Социалистическа република Румъния и Република Гърция от 19 октомври 1972 г. за правна взаимопомощ по граждански и наказателни дела, подписана в Букурещ (Законодателен декрет 429/1974 — Държавен вестник, серия I, № 178/1974);

— Конвенция между Народна република България и Република Гърция от 10 април 1976 г. за правна взаимопомощ по граждански и наказателни дела, подписана в Букурещ (Закон 841/1978 — Държавен вестник, серия I, № 228/1978);

— Конвенция между Народна република Унгария и Република Гърция от 8 октомври 1979 г. за правна взаимопомощ по граждански и наказателни дела, подписана в Будапеща (Закон 1149/1981 — Държавен вестник, серия I, № 117/1981);

— Конвенция между Народна република Полша и Република Гърция от 24 октомври 1979 г. за правна взаимопомощ по граждански и наказателни дела, подписана в Атина (Закон 1184/1981 — Държавен вестник, серия I, № 198/1981);

— Конвенция между Република Гърция и Социалистическа република Чехословакия за правна помощ по граждански и наказателни дела, подписана в Атина на 22 октомври 1980 г. и все още в сила между Чешката република, Словакия и Гърция (Закон 1323/1983 — Държавен вестник, серия I, № 8/1983);

— Конвенция между Република Кипър и Република Гърция от 5 март 1984 г. за правно сътрудничество по граждански, семейни, търговски наказателноправни въпроси, подписана в Никозия (Закон 1548/1985 — Държавен вестник, серия I, № 95/1985);

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Гърция не възнамерява да прилага децентрализираната система по-рано от изискваното от настоящия регламент.

Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.