Връчване на документи (преработен текст)

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

В случай на съдебни документи предаващият орган е съдът, в рамките на чието производство е изготвен документът, който трябва да бъде връчен; в случай на документи, изготвени в рамките на нотариално производство, предаващият орган е нотариусът, пред когото се извършва производството, в рамките на което е издаден документът; в случай на други извънсъдебни документи предаващият орган е министърът на правосъдието.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Получаващият орган е районният съд, в обхвата на чиято компетентност попада адресът на адресата, посочен в искането за правна помощ (в Будапеща — Централният районен съд на Пеща), и Унгарското сдружение на съдебните изпълнители.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Получаващите органи приемат документи, които трябва да бъдат връчени, по пощата, по факс или по електронен път.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Приемат се унгарски, английски, немски и френски език.

Член 4 — Централен орган

В Унгария задачите на централния орган се изпълняват от министъра на правосъдието:
Министерство на правосъдието
отдел „Международно частно право“
Адрес: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest
Тел. +36 17955397, 17953188
Факс +36 15503946
Електронна поща: nmfo@im.gov.hu

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Помощта, посочена в член 7, параграф 1, буква а), се предоставя от министъра на правосъдието:

Министерство на правосъдието

отдел „Международно частно право“

Адрес: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Пощенски адрес: Pf. 2., 1357 Budapest

Тел.: +36 17955397, 17953188

Факс: +36 15503946

Електронна поща: nmfo@im.gov.hu.

Информацията, посочена в член 7, параграф 1, буква в), е достъпна на европейския портал за електронно правосъдие (Връчване на документи: официално предаване на актове) в раздел 4.2.

Член 8 — Предаване на документи

Приемат се унгарски, английски, немски и френски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Унгария не е изготвила превод на формуляр Л в приложение I на нито един език на трета държава.

Член 13 — Дата на връчването

В унгарското законодателство не се посочва конкретна дата, на която документът трябва да бъде връчен.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Приемат се унгарски, английски, немски и френски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Връчването на документи от съда е безплатно.

Таксата за връчване чрез съдебен изпълнител е 7 500 HUF, като тя трябва да бъде преведена предварително по следната банкова сметка, а молбата трябва да бъде придружена от документни доказателства за превода:

Титуляр на сметката: Унгарско сдружение на съдебните изпълнители

Банка, обслужваща сметката: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) код: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Моля, в полето за съобщения посочете следното: KU2 — референтен номер на искането, име на адресата.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Начинът на връчване по член 17 се прилага само в рамките на Унгария, при условие че адресатът е гражданин на предаващата държава членка.

Член 19 — Връчване по електронен път

Унгария не определя никакви допълнителни условия.

Член 20 — Пряко връчване

В Унгария начинът на връчване по член 20 може да се прилага в съответствие със законодателството относно връчването чрез съдебен изпълнител.

Член 22 — Неявяване на ответник

Унгарските съдилища могат да постановяват решения по определени дела, при условие че са изпълнени всички условия, посочени в член 22, параграф 2.

В Унгария срокът по член 22, параграф 4 за подаване на молба за възстановяване на срок е 1 година.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Унгария няма такова споразумение с друга държава членка.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 02/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.