Връчване на документи (преработен текст)

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

От 15 април 2019 г. предаващият орган в Ирландия е деловодството на съда (Court Office), Касълбар, графство Мейо.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

Електронна поща: serviceofeudocuments@courts.ie

Всички въпроси, свързани с направени преди 15 април 2019 г. искания за връчване, следва да се изпращат до службата, от която е било изпратено искането. Списъкът на службите може да бъде намерен на следния адрес:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

От 15 април 2019 г. получаващият орган в Ирландия е деловодството на съда (Court Office), Касълбар, графство Мейо. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Електронна поща: serviceofeudocuments@courts.ie.

Всички въпроси, свързани с направени преди 15 април 2019 г. искания за връчване, следва да се изпращат до службата, до която е било изпратено искането. Връзка към всички служби.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Налични начини за получаване: документите могат да бъдат предавани по пощата или чрез доставчик на услуги, като например доставчик на експресни куриерски услуги.

Комуникацията по административни въпроси може да се осъществява също така по електронната поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Стандартните формуляри могат да бъдат попълвани на ирландски или на английски език.

Член 4 — Централен орган

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland/Ирландия

Комуникацията на английски или на ирландски език може да се осъществява по пощата или по факса до Централната служба на Висшия съд (Central Office of the High Court) на номер (353-1) 8725669. Възможна е и комуникация по телефона с Централната служба на Висшия съд на номер (353-1) 8886000.

Териториална компетентност: национална.

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Съгласно ирландската правна система не се предоставя помощ за намиране на получателя на документите, тъй като даването на ход на производството е право и задължение на страната, която иска да извърши връчване, включително като установи местонахождението на другата страна. Когато дадена страна не може да извърши връчване чрез предвидените в закона методи, съдът, ако прецени, че това е уместно, може да разпореди заместващо връчване.

Ирландия не прилага член 7, параграф 1, букви а) или б) и съдилищата не действат служебно, за да установят адреса на страна по съдебното производство.

Могат да бъдат от полза следните начини за установяване на местонахождението на дадена страна:

Ако разполагате с телефонен номер, но не и със свързан с него адрес, могат да бъдат от полза следните уебсайтове:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Службата за регистрация на дружествата (Companies Registration Office) е членът на Европейския търговски регистър за Ирландия. Службата за регистрация на дружествата е централното хранилище за публична законова информация за ирландските дружества и наименованията на предприятията.

Регистърът на благотворителните организации (Charities Register), ирландският национален нормативен регулатор за благотворителните организации, може да бъде намерен на следния адрес: https://www.charitiesregulator.ie/en

Общият регистър (General Register Office, GRO), централното хранилище за записи, свързани с раждания, мъртвородени деца, осиновявания, бракове, граждански партньорства и смъртни случаи в Ирландия, може да бъде намерен на следния адрес: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Дружества, сред които, но не само https://www.myvehicle.ie/ и https://www.theaa.ie/car-history-check/, могат да предоставят адрес, ако разполагате с регистрационен номер на автомобил — изисква се заплащане на такса.

Използване на социалните медии — много лица посочват своя адрес, телефонен номер или информация за работодателя в социалните медии.

Заплащане за търсене на лице — много онлайн услуги предоставят съдействие за намирането на дадено лице срещу малка такса.

Свързване с пощенската служба за адрес или адрес за препращане.

Обмисляне на възможността за използване на услугите на частен детектив или призовкар.

Член 8 — Предаване на документи

Няма.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Няма.

Член 13 — Дата на връчването

Тези разпоредби не са приложими в ирландското законодателство.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Няма.

Член 15 — Разноски по връчването

Когато е заявено лично връчване съгласно член 11, параграф 2 и член 15, то се осъществява от правна кантора, частен детектив или адвокат, като се заплаща договорен между страните хонорар, който обикновено е от порядъка на 70—100 EUR.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Ирландия не се противопоставя на това.

Член 19 — Връчване по електронен път

Няма.

Член 20 — Пряко връчване

Не съществуват никакви пречки всяко заинтересовано от съдебното производство лице да извърши връчване на съдебни документи пряко посредством компетентните длъжностни лица на държавата членка адресат. В Ирландия те включват адвокатите и призовкарите.

Член 22 — Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, съд в Ирландия може да постанови решение, въпреки че не е получено удостоверение за връчване или предаване, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 условия.

Във връзка с член 22, параграф 4 съдът трябва служебно да провери дали молбата за възстановяване на срока е била подадена в разумен срок след като ответникът е узнал за решението.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Няма.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 13/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.