Връчване на документи (преработен текст)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Службите за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP) към апелативните съдилища (corti d’appello) и съдилищата (tribunali), сезирани със спора, във връзка с който се иска връчване.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане към Апелативния съд в Рим (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

тел. +39 06328367058-7059

Електронна поща:attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

По пощата или по електронната поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Английски и френски език.

Член 4 — Централен орган

Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане към Апелативния съд в Рим (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

тел. +39 06328367058-7059

Електронна поща: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

За целите на член 7, параграф 1 Италия предоставя помощ, като посочва Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане към Апелативния съд в Рим като определения орган, към който предаващите органи могат да отправят искания за установяване на адреса на получателя.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

тел. +39 06328367058-7059

Електронна поща: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане не подава по собствена инициатива искания за информация относно адресите до адресни регистри или други бази данни в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е точен.

Член 8 — Предаване на документи

Английски и френски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е предоставена информация.

Член 13 — Дата на връчването

Не се прави позоваване на дерогация.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английски и френски език.

Член 15 — Разноски по връчването

За момента не се събират такси за връчване на документи, произхождащи от чужбина, различни от предвидените за документи, връчени по искане на една от страните в рамките на Италия.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Италия се противопоставя на прякото връчване на съдебни документи от служители на дипломатически или консулски представителства на лица, пребиваващи в друга държава членка, освен ако документът трябва да бъде връчен на италиански гражданин, пребиваващ в друга държава членка.

Италия се противопоставя на връчването на съдебни документи от служители на дипломатическите или консулските представителства на държава членка на лица, пребиваващи в Италия, освен ако документът трябва да бъде връчен на гражданин на въпросната държава членка.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е предоставена информация.

Член 20 — Пряко връчване

Длъжностни лица.

Член 22 — Неявяване на ответник

Италия не извършва нито едно от уведомленията, посочени в член 22.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Няма споразумения, които да бъдат докладвани съгласно член 29.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Италия не възнамерява да представи нотификацията, посочена в член 33.

Последна актуализация: 28/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.