Връчване на документи (преработен текст)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Службите за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP) към апелативните съдилища (corti d’appello) и съдилищата (tribunali), сезирани със спора, във връзка с който се иска връчване.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане към Апелативния съд в Рим (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

тел. +39 06328367058-7059

Електронна поща:attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

По пощата или по електронната поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Английски и френски език.

Член 4 — Централен орган

Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане към Апелативния съд в Рим (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

тел. +39 06328367058-7059

Електронна поща: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

За целите на член 7, параграф 1 Италия предоставя помощ, като посочва Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане към Апелативния съд в Рим като определения орган, към който предаващите органи могат да отправят искания за установяване на адреса на получателя.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

тел. +39 06328367058-7059

Електронна поща: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Службата за връчване, принудително изпълнение и уведомяване за неплащане не подава по собствена инициатива искания за информация относно адресите до адресни регистри или други бази данни в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е точен.

Член 8 — Предаване на документи

Английски и френски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е предоставена информация.

Член 13 — Дата на връчването

Не се прави позоваване на дерогация.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английски и френски език.

Член 15 — Разноски по връчването

За момента не се събират такси за връчване на документи, произхождащи от чужбина, различни от предвидените за документи, връчени по искане на една от страните в рамките на Италия.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Италия се противопоставя на прякото връчване на съдебни документи от служители на дипломатически или консулски представителства на лица, пребиваващи в друга държава членка, освен ако документът трябва да бъде връчен на италиански гражданин, пребиваващ в друга държава членка.

Италия се противопоставя на връчването на съдебни документи от служители на дипломатическите или консулските представителства на държава членка на лица, пребиваващи в Италия, освен ако документът трябва да бъде връчен на гражданин на въпросната държава членка.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е предоставена информация.

Член 20 — Пряко връчване

Длъжностни лица.

Член 22 — Неявяване на ответник

Италия не извършва нито едно от уведомленията, посочени в член 22.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Няма споразумения, които да бъдат докладвани съгласно член 29.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Италия не възнамерява да представи нотификацията, посочена в член 33.

Последна актуализация: 28/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.