Връчване на документи (преработен текст)

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Предаването на документи в чужбина се осигурява от районните (градските) съдилища (rajonu (pilsētu) tiesas), окръжните съдилища (apgabaltiesas) или Върховния съд (Augstākā tiesa).

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Централният орган, който получава и изпълнява искания за връчване на чуждестранни документи, е Съветът на заклетите съдебни изпълнители на Латвия (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Съвет на заклетите съдебни изпълнители

Адрес: Lačples iela 27—32, Рига, LV-1011, Латвия

Тел.: +371 67290005, Факс: +371 67290006

Електронна поща: documents@lzti.lv

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

В Латвия исканията на други държави членки за връчване на документи и удостоверенията за връчване на документи се приемат, ако са изпратени по пощата.

Документите ще се приемат и по електронен път, ако са надлежно заверени.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Освен на латвийски език формуляри се приемат и на английски език.

Член 4 — Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието (Tieslietu ministrija)

Адрес: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536

Тел.: +371 67036802

Електронна поща: pasts@tm.gov.lv

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Латвия е избрала механизма, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от регламента — предоставяне на подробна информация чрез европейския портал за електронно правосъдие относно начините за намиране на адресите на лицата, на които трябва да бъдат връчени документи. С оглед на гореизложеното декларираме, че:

1. За установяване на адреса на физическо лице, може да се подаде официално искане до Службата по въпросите на гражданството и миграцията към Министерството на вътрешните работи, което поддържа регистър на физическите лица. В искането за извлечение от Регистъра на физическите лица трябва да се посочат причините за искане на данните, за да могат администраторите на данни да решат дали има основания за предоставянето им.

2. Информация за адреса на дадено дружество може да бъде получена безплатно чрез справка в Търговския регистър. Всички вписвания в търговския регистър се публикуват безплатно на информационния уебсайт, като така се осигурява публичен достъп до тях онлайн.

Латвийските органи подават по собствена инициатива искания за информация за адреси до регистъра на физическите лица, когато адресът, посочен в искането за връчване, е неточен. Запитващият орган или ищецът носят отговорност за установяване на адреса на адресата.

Член 8 — Предаване на документи

Латвия приема искания за връчване на документи, изготвени с помощта на формуляра, съдържащ се в приложение I към регламента, на латвийски или английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

В съответствие с член 57 от Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums), ако адресатът откаже да приеме съдебни документи, доставчикът на документа трябва да впише в документа бележка в този смисъл, заедно с причините, датата и часа на отказа. Отказът да се приемат съдебни документи не е пречка пред разглеждането на делото.

Член 13 — Дата на връчването

Съгласно член 56.1, параграф 1 от Гражданския процесуален закон, ако документите са връчени в съответствие с процедурата, предвидена в член 56 от този закон, с изключение на случая, предвиден в параграф 9 от него, се счита, че дадено лице е било уведомено за времето и мястото на провеждане на съдебно заседание или извършване на процесуално действие, или за съдържанието на съответния документ, а съдебните документи се считат за връчени:

1) на датата на приемането им от получателят или от друго лице в съответствие с член 56, параграфи 3, 7 или 8 от този закон;

2) на датата, на която лицето е отказало да ги приеме (член 57);

3) на седмия ден, считано от датата на изпращането, ако документите са изпратени по пощата;

4) на третия ден, считано от датата на изпращането, ако документите са изпратени по електронен път.

Съгласно параграф 2 от същия член, независимо дали съдебните документи са били доставени на декларирания адрес на местоживеене на физическо лице, на декларирания допълнителен адрес, на адреса, който физическото лице е посочило за кореспонденция със съда, или на адреса на седалището на юридическо лице, и дали от пощата е било получено известие за доставяне или документите са били върнати на изпращача, това не се отразява само по себе си на факта, че документите са били връчени. Адресатът може да опровергае презумпцията, че документите са били връчени на седмия ден от деня на изпращането им, ако са били изпратени по пощата, или на третия ден от изпращането им, ако са били изпратени по електронен път, като посочи обективни обстоятелства извън своя контрол, които са му попречили да получи документите на посочения адрес.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Латвия приема удостоверения за връчване на документи, изготвени с помощта на формуляра, съдържащ се в приложение I към регламента, на латвийски или английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Латвия издава документите в съответствие с член 15, параграф 2, буква а) от регламента, поради което се начислява такса от 133,33 EUR (с включено ДДС) за всяко искане за връчване. Плащането се извършва по банков път и банковите такси се заплащат от лицето, извършило основното плащане за услугата по връчване на документи.

Информация за банковата сметка:

Регистрационен номер: 90001497619

(От 16 декември 2019 г.) Регистриран адрес: Lačples iela 27—32, Рига, LV-1011, Латвия

Банка: Swedbank AS

Номер на банковата сметка: LV93HABA0551038096742

Код SWIFT: HABALV22

Основание за плащане: координати на адресата.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Латвия се противопоставя на връчването на документи по дипломатически път, освен в случаите, когато документите се връчват на граждани на въпросната държава членка.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

Латвийското законодателство не допуска връчването на документи в Латвия в съответствие с член 20 от регламента.

Член 22 — Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на член 22, параграф 1 от регламента, съд или съдия в Латвия може да постанови решение дори и да няма получено удостоверение за връчване или известие за доставяне, при условие че са изпълнени условията на член 22, параграф 2 от регламента. В Латвия не са предвидени срокове, след изтичането на които става недопустимо подаването на молба за възстановяване на срока за обжалване, при условие че са изпълнени условията на член 22, параграф 4 от регламента.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Република Латвия поддържа два международни договора, които е сключила:

1) Договор между Република Латвия и Република Полша за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела;

2) Договор за правна помощ и правни отношения между Република Латвия, Република Естония и Република Литва.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 23/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.