Връчване на документи (преработен текст)

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Всички обикновени съдилища на Република Литва, които разглеждат граждански и търговски дела, са компетентни да предават документи на чужда държава в съответствие с регламента.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Органът, определен да получава искания от други държави членки за връчването на документи в съответствие с член 3, параграф 2 от регламента, е Литовската камара на съдебните изпълнители.

Координати за връзка с Литовската камара на съдебните изпълнители:

Адрес: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

Телефон +370 52750067, +370 52750068
Електронна поща: info@antstoliurumai.lt

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Ако предаването не е възможно поради срив в децентрализираната информационна система или изключителни обстоятелства, получаващият орган може да приема документи по пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Освен формуляри, попълнени на литовски език, Република Литва приема формуляри, попълнени на английски.

Член 4 — Централен орган

Централният орган, който изпълнява функциите, посочени в член 4 от регламента, е Министерството на правосъдието на Република Литва.

Координати за връзка с литовското Министерство на правосъдието:

Адрес: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Телефон +370 60038904

Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Органът, определен съгласно член 7, параграф 1, буква а) от регламента, до който предаващите органи на други държави членки могат да подават искания за установяване на адреса на получателя, е Литовската камара на съдебните изпълнители.

Координати за връзка с Литовската камара на съдебните изпълнители:

Адрес: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

Телефон +370 52750067, +370 52750068
Електронна поща: info@antstoliurumai.lt

Член 8 — Предаване на документи

Освен формуляри, попълнени на литовски език, Република Литва приема формуляри, попълнени на английски.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

-

Член 13 — Дата на връчването

В литовското законодателство не се предвиждат специални срокове за връчването на документи.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езиците, които се приемат в Република Литва съгласно член 14, параграф 2 от регламента, са литовски и английски.

Член 15 — Разноски по връчването

Еднократната фиксирана такса е в размер на110 EUR.

Тази такса следва да бъде преведена по сметката на получаващия орган — Литовската камара на съдебните изпълнители.

Lietuvos anstolių rūmai (Литовска камара на съдебните изпълнители)

Адрес: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Банка: Luminor Bank AB, банков код: 40100, код SWIFT: AGBLLT2X, номер на банковата сметка: LT92 4010 0424 0031 5815, номер на юридическото лице: 126198978.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

-

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

Прякото връчване на съдебни документи, както е предвидено в член 20 от регламента, не е разрешено в Република Литва.

Член 22 — Неявяване на ответник

Съдилищата на Република Литва могат да постановят решение дори и да няма получено удостоверение за връчване или предаване на документа за образуване на производство или друг равностоен документ, при условие че са изпълнени всички условия по член 22, параграф 2 от регламента. В предвидените в член 22, параграф 4 от регламента случаи (с изключение на предвиденото в член 22, параграф 5) ответникът има право да подаде молба за удължаване на пропуснат срок за подаване на жалба. Молбата за удължаване на пропуснат срок за подаване на жалба няма да бъде разгледана, ако е изминала повече от една година от датата на решението.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Литва не е сключила споразумения или договорености с други държави членки за ускоряване или допълнително опростяване на процедурите за предаване на документи, както е предвидено в член 29, параграф 2 от регламента, нито разполага с проекти на такива споразумения или договорености, които възнамерява да приеме.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

-
Последна актуализация: 17/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.