Връчване на документи (преработен текст)

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Документите могат да бъдат връчени лично от съдебен изпълнител (huissier); тази форма на връчване е известна с френския термин „ signification“.

Можете да потърсите съдебен изпълнител на този сайт:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Документите могат да бъдат връчени и от съдебен секретар (greffier), обикновено с препоръчана поща; тази форма на връчване е известна с по-общия термин „ notification“.

Можете да потърсите информация на този сайт:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Министерството на правосъдието няма правомощия по този въпрос и следователно писма или други документи относно връчването на документи не следва да се адресират до министерството.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Съдебните изпълнители са единствените получаващи органи.

Можете да потърсите съдебен изпълнител и териториялната им компетентност на този сайт:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Министерството на правосъдието няма правомощия по този въпрос и следователно писма или други документи относно връчването на документи не следва да се адресират до министерството.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Налични начини за получаване:

поща, електронна поща, факс или телефон.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Френски и немски.

Член 4 — Централен орган

Централният орган е прокуратурата (Parquet Général) към Върховния съд (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

CR Building

Пощенски адрес: L-2080 Люксембург

Тел.: (+352) 47 59 81-2336

Факс: (+352) 47 05 50

Електронна поща: parquet.general@justice.etat.lu

Езици: Френски и немски.

Министерството на правосъдието няма правомощия по този въпрос и следователно писма или други документи относно връчването на документи не следва да се адресират до министерството.

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

В съответствие с член 7 Люксембург предоставя помощта, посочена в член 7, параграф 1, буква а), за установяване на адреса на лицето, на което да бъде връчен съдебният или извънсъдебният документ.

Определените органи, до които предаващите органи могат да отправят искания за определяне на адреса на лицето, на което трябва да бъде извършено връчването, са съдебните изпълнители.

Можете да потърсите съдебен изпълнител и териториялната им компетентност на този сайт:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

В съответствие с член 7, параграф 2, буква в) Люксембург посочва, че що се отнася до предаването на молба за връчване на документ на съдебни изпълнители в качеството им на приемащи служители, съдебните изпълнители подават по собствена инициатива в базите данни, с които разполагат, искания за информация относно адресите на физически или юридически лица в случаите, когато адресът, посочен в молбата за връчване, не е точен. Ако в рамките на териториалната компетентност на съдебния изпълнител лицето има нов официален адрес, съдебният изпълнител ще връчи акта на този нов адрес.

Член 8 — Предаване на документи

Люксембург позволява формулярът за искане (формуляр А) да бъде попълнен както на немски, така и на френски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не се прилага.

Член 13 — Дата на връчването

Съгласно люксембургското право документът трябва да бъде връчен в определен срок, както е предвидено в член 12, параграф 5 и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 от 25 ноември 2020 г.

Когато документът се връчва лично чрез съдебен изпълнител (signification), обратната разписка (exploit) трябва да включва датата на връчването, т.е. датата на предаване на разписката на адресата или на неговия адрес или датата, на която документът е бил депозиран на домашния адрес на адресата.

Ако адресатът откаже да приеме копието на връчвания документ, съдебният изпълнител посочва това в разписката. В такъв случай връчването се счита за извършено в деня на представянето на документа на получателя.

Когато лицето, на което трябва да бъде връчен актът, няма известен нито постоянен, нито временен адрес, съдебният изпълнител изготвя протокол ( procès-verbal), в който описва извършените от него действия за локализиране на адресата на акта. Документът се счита за връчен с изготвянето на протокола.

Когато актът се предава чрез съдебен секретар (notification), Люксембург прилага система за двойно датиране.

На практика датата, която се взема предвид по отношение на изпращача на документа, се различава от датата, която се взема предвид по отношение на получателя на документа.

По отношение на изпращача на документа за дата на връчване се счита датата на изпращане на документа.

По отношение на получателя на документа за дата на връчване се счита датата на връчване на документа.

Ако получателят откаже да приеме препоръчаното писмо, пощенският служител упоменава това в обратната разписка на препоръчаното писмо и изпраща двата документа обратно на изпращача. В такъв случай връчването се счита за извършено в деня на представянето на препоръчаното писмо на получателя.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Люксембург позволява формулярът за удостоверение за връчване или за невръчване на документи да бъде попълнен както на немски, така и на френски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Единната фиксирана такса се определя в размер на 165 EUR.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Люксембург се обявява против това неговите дипломатически и консулски служители да извършват връчването на съдебни и извънсъдебни документи директно на територията на друга държава членка.

Люксембург са обявява също така против използването на това средство за връчване на своя територия от дипломатическите и консулските служители на други държави членки, освен ако документът трябва да бъде връчен на гражданин на държавата членка по произход.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не се прилага.

Член 20 — Пряко връчване

Люксембург разрешава пряко връчване съгласно член 20 от Регламент (ЕС) 2020/1784 от 25 ноември 2020 г.

Министерството на правосъдието няма правомощия по този въпрос и следователно писма или други документи относно връчването на документи не следва да се адресират до министерството.

Документите могат да бъдат връчени лично от съдебен изпълнител (huissier); тази форма на връчване е известна с френския термин „ signification“.

Съдебният изпълнител в държавата адресат не е отговорен по отношение на валидността на формата и съдържанието на документа, който му е бил връчен директно от заинтересованото лице. Той е отговорен само за процедурите и начина на връчване, които ще приложи в държавата адресат.

Можете да потърсите съдебен изпълнител на този сайт:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Член 22 — Неявяване на ответник

Независимо от член 22, параграф 1, люксембургските съдилища могат да постановят решение, ако са изпълнени условията по член 22, параграф 2.

Съгласно член 22, параграф 4 в Люксембург молбата за възстановяване на срока може да бъде обявена за недопустима, ако не е подадена в разумен срок — който се преценява от съдията — от момента, в който ответникът е узнал за решението или от момента, в който е прекратена невъзможността за предявяване на иск; исковите молби не могат да се подават повече от една година след връчване на съдебното решение.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Не се прилага.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не се прилага.

Последна актуализация: 17/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.