Връчване на документи (преработен текст)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Канцелария на държавния адвокат (L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Адрес: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Тел. (+356) 22265000
Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Канцелария на държавния адвокат (L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Адрес: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Тел. (+356) 22265000
Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Препоръчана поща. Оригиналните документи, придружени от приложение 1 и банковата разписка, следва да се изпратят по пощата. Копията могат да се изпратят предварително по електронната поща.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

малтийски и английски език

Член 4 — Централен орган

Канцелария на държавния адвокат (L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)
Адрес: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Тел. (+356) 22265000
Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Териториален обхват на компетентността: Малта и Гозо

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Член 7, параграф 1, буква в) — адресът на регистрация на юридическо лице може да бъде намерен чрез онлайн търсене в регистъра на уебсайта на Търговския регистър на Малта на следния адрес:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

С онлайн системата се дава възможност за достъп до регистъра на всяко физическо лице, което желае да получи информация за дружества, фондации и сдружения. Информацията, съдържаща се в регистъра, включва безплатна информация за общо ползване (публична информация). Това включва наименования на дружества и регистрационни номера, адрес на регистрация, дата на учредяване и т.н. Всяко лице може да търси дружество по регистрационния му номер или по неговото наименование или част от наименование.

За адреси на физически лица чуждестранният предаващ орган може да изпрати искане до малтийския получаващ орган за установяване на съдебния адрес, като използва следния адрес на електронна поща: info@stateadvocate.mt
Тези искания следва да включват личния идентификационен номер, собственото и фамилното име на получателя.

Малтийският получаващ орган нито: i) подава искания за информация относно адреси; нито ii) предоставя такава помощ по своя собствена инициатива.

Член 8 — Предаване на документи

малтийски и английски език

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Уведомлението, посочено в член 12, параграф 2 от регламента, относно превода на формуляр Л в приложение I на език на трета държава не е приложимо за Малта.

Член 13 — Дата на връчването

Уведомлението, посочено в член 33, параграф 1 — във връзка с член 12, параграф 5 и член 13, параграф 2 — не е приложимо за Малта, тъй като в националното законодателство не е предвиден такъв конкретен срок.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

малтийски и английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

В Законите на Малта е предвидена фиксирана такса в размер на 50 евро за всяко искане за връчване на документи в Малта. Към искането за връчване трябва да бъде приложено доказателство за плащане. Документите ще бъдат върнати, без да бъдат обработени, ако към искането за връчване не е приложена банкова разписка за платената такса. Таксите се плащат на Канцеларията на държавния адвокат чрез банков превод по следната сметка:

Наименование на банката: Central Bank of Malta (Централната банка на Малта)

Наименование на сметката: AG Office – Receipt of Service Documents

Номер на сметката: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT код: MALTMTMT

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Малта се противопоставя на връчването от дипломатически представители или консулски служители.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

Канцеларията на държавния адвокат, заедно с Агенцията на съдебните служби.

Член 22 — Неявяване на ответник

Това не е възможно, тъй като се изисква доказателство за връчването. Ако обаче е било произнесено решение срещу дадено лице, на което предварително не е била връчена призовка, това лице има право в срок от три месеца от датата на уведомяването му за решението да поиска повторно разглеждане на делото.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Не е приложимо.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.
Последна актуализация: 09/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.