Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

EG-Verordening 2020/1784.

De Betekeningsverordening omhelst procedures voor de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Нидерландия

Връчване на документи


*задължително поле

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn verzendende instanties. Zoek naar een verzendende instantie via: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn ontvangende instanties en in heel Nederland bevoegd. Zoek naar een ontvangende instantie via: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Indien artikel 5, lid 4, van toepassing is (verstoring van het gedecentraliseerde IT-systeem of uitzonderlijke omstandigheden) dan kunnen de gerechtsdeurwaarders stukken ontvangen per post. Nederland beschouwt het feit dat het gedecentraliseerde IT-systeem nog niet in werking is, als een “verstoring” in de zin van dit artikel.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Nederlands, Duits en Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centraal orgaan is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Adres:


Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Nederland

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Web: http://www.kbvg.nl/

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn ontvangende instanties en bevoegd bijstand te verlenen op grond van artikel 7 lid 1 sub a. Zoek naar een ontvangende instantie via: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor . De gerechtsdeurwaarders hebben de bevoegdheid om een adres te controleren in de Basisregistratie Personen (BRP) indien zij een verzoek om adresgegevens op grond van artikel 7 van deze verordening krijgen, en indien zij een binnenlands of buitenlands verzoek tot betekening krijgen.

Op grond van artikel 7 lid 2 sub c wordt tot controle van de bevolkingsadministratie overgegaan indien dit bij wet is geregeld of op bevel van de rechter.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Het formulier als bedoeld in artikel 8, tweede lid dat het te verzenden stuk aan de ontvangende instantie vergezeld, is opgesteld in de Nederlandse, Duitse of de Engelse taal.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Indien het stuk niet is opgesteld in de Nederlandse taal kan de geadresseerde weigeren het stuk te aanvaarden.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

In Nederland wordt wanneer de betekening of kennisgeving van een stuk binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, de datum die ten aanzien van de aanvrager in aanmerking moet worden genomen, bepaald door het Nederlandse recht.

Als een document volgens de wetgeving van een EU-land binnen een bepaalde termijn behandeld moet worden, wordt de datum die ten aanzien van de aanvrager in aanmerking moet worden genomen, bepaald door het recht van dat land.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Een aan een verzendende instantie in Nederland verzonden certificaat als bedoeld in artikel 14 van de verordening kan in de Nederlandse, Engelse of de Duitse taal worden ingevuld.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

De kosten van betekening of kennisgeving bedragen € 125,- . Dit is exclusief eventueel in rekening te brengen btw. Gerechtsdeurwaarders zijn belastingplichtig op grond van de btw richtlijn (2006/112/EC).
Of btw in rekening moet worden gebracht (en afgedragen), hangt af van de hoedanigheid van de opdrachtgever. Indien die laatste niet beschikt over een btw nummer of dat desgevraagd niet aan de gerechtsdeurwaarder verstrekt zal de btw aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Nederland verzet zich niet tegen de mogelijkheid dat een lidstaat de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in Nederland bevindende personen rechtstreeks, zonder rechtsdwang, door de zorg van haar diplomatieke of consulaire ambtenaren doet verrichten.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Momenteel niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening op de voet van artikel 20 lid 1 van de verordening door een gerechtsdeurwaarder aan in Nederland verblijvende personen is toegestaan.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Rechters in Nederland kunnen in afwijking van het eerste lid van artikel 22 een beslissing geven indien aan de voorwaarden van het tweede lid is voldaan.

Een verzoek om verlenging van een nieuwe termijn als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de verordening is ontvankelijk indien het is ingediend binnen één jaar, te rekenen van de dag waarop de beslissing is gegeven.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Niet van toepassing.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Nader te bepalen

Laatste update: 07/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.