Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Връчване на документи (преработен текст)

  Полша

  Съдържание, предоставено от
  Полша

  Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

  Съдът, провеждащ производството (районният съд (sąd rejonowy), окръжният съд (sąd okręgowy), апелативният съд (sąd apelacyjny) или Върховният съд (Sąd Najwyższy).

  Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

  Районният съд, в чийто съдебен район следва да бъде връчен документът.

  Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

  Документите могат да бъдат изпращани по пощата.

  Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

  Освен на полски, формулярите могат да бъдат попълнени на английски или немски език.

  Член 4 — Централен орган

  Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości), отдел „Международно сътрудничество и права на човека“ (Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, тел.: +48 22 23 90 870

  Ел. поща: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

  Подробна информация в помощ на установяването на адрес съгласно член 7, параграф 2, буква а) във връзка с параграф 1), буква в)

  Адреси на пребиваване на физически лица:

  субект, който има правен интерес да проверява адреса на лице, на което трябва да бъде връчен документ, може да поиска информация за този адрес от кмета на община или населено място. Информацията може да бъде получена чрез подаване на заявление. Заявлението може да бъде подадено само до един общински орган и за него се заплаща такса в размер на 31 полски злоти по сметката на общинския орган, до който е подадено заявлението. Доказателство за плащането трябва да бъде приложено към заявлението. Освен това заявителят трябва да докаже правния интерес, във връзка с който трябва да се предоставят данни от регистъра. Този интерес може да бъде доказан чрез документ, с който се установява правно задължение за извършване на определено действие (напр. съдебен иск, писмо от съдебен изпълнител, договор).

  Адреси на юридически лица (дружества, съдружия, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, кооперации, държавни предприятия, предприятия за научноизследователска и развойна дейност, чуждестранни предприятия и техните клонове, както и взаимоспомагателни дружества):

  те са достъпни онлайн в регистъра, поддържан от Националния съдебен регистър (Krajowy Rejestr Sądowy). Регистърът се води в съответствие с правилата за формална откритост (всеки има право на достъп до данните в регистъра).

  Информацията е достъпна онлайн на следните адреси:

  Данните за физическите лица, извършващи стопанска дейност, се събират в Централния търговски регистър (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), достъпен за всички.

  Информация, посочена в член 7, параграф 2, буква в)

  Органът, получаващ молбата (получаващият орган в Полша), не е задължен и по принцип не иска от съответните регистри да установят даден адрес, ако адресът, посочен от получаващия орган, се окаже неточен. На практика, ако органът счете за уместно, той може да прецени дали има явна грешка в адреса или, ако предаващият орган посочи, че адресът е взет от публично достъпен регистър, да провери дали адресът съответства на актуалните данни в този регистър.

  Член 8 — Предаване на документи

  Освен на полски, формулярите могат да бъдат попълнени на английски или немски език.

  Член 12 — Отказ от приемане на документ

  Не е приложимо.

  Член 13 — Дата на връчването

  Не е приложимо.

  Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

  Формулярът може да бъде попълнен на полски, английски или немски език.

  Член 15 — Разноски по връчването

  Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

  За връчването на документи не се начисляват такси.

  Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

  Полша се противопоставя на връчването на документи от дипломатически или консулски служители на нейна територия, освен ако документът трябва да бъде връчен на гражданин на предаващата държава членка.

  Член 19 — Връчване по електронен път

  Не е приложимо.

  Член 20 — Пряко връчване

  Полша се противопоставя на начина на връчване, посочен в този член, на своя територия.

  Член 22 — Неявяване на ответник

  Молба за освобождаване от ефектите от изтичане на срок, подадена една година след изтичането на срока, е допустима само в изключителни случаи.

  Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

  Не е приложимо.

  Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

  Не е приложимо.

  Последна актуализация: 27/05/2024

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.