Връчване на документи (преработен текст)

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

  • Районните съдилища (tribunais judiciais de comarca);
  • длъжностните лица по вписванията (conservadores);
  • нотариуси (notários);
  • съдебни изпълнители (agentes de experção); и
  • процесуалните представители (mandatários judiciais).

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

i. отделението с обща компетентност (Juízo de Competência Genérica) или местното гражданско отделение (Juízo local cível), ако такова съществува, на компетентния районен съд; и

ii. съдебните изпълнители (OSAE Асоциацията на адвокатите и съдебните изпълнители — Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

По пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Португалски, испански и английски език.

Член 4 — Централен орган

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Електронна поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: https://dgaj.justica.gov.pt/

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

За целите на член 7, параграф 1, буква а) определеният органът, до който предаващите органи могат да отправят искания за определяне на адреса на лицето, на което трябва да бъде връчен документът, е:

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Тел.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Факс: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Електронна поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: https://dgaj.justica.gov.pt/

За целите на член 7, параграф 2, буква в) ситуацията е следната за различните получаващи органи:

  • отделението с обща компетентност (Juízo de Competência Genérica) или местното гражданско отделение (Juízo local cível), ако такова съществува, на компетентния районен съд; За да връчи документи, когато адресът, посочен в молбата за връчване, не е правилен, получаващият орган прилага националното право за подобни случаи при национални спорове, т.е. съответните разпоредби, предвидени в членове 226 и 236 от португалския Граждански процесуален кодекс;
  • Съдебни изпълнители (OSAE): исканията ще се отправят до гражданските регистри или други бази данни, ако съществуват такива регистри или бази данни, за да се намери новият адрес на лицето, на което трябва да се извърши връчването.

Член 8 — Предаване на документи

Португалски, испански и английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Когато формуляр Л в приложение I е преведен на език на трета държава, той ще бъде изпратен на Комисията за последващо публикуване на европейския портал за електронно правосъдие.

Член 13 — Дата на връчването

За целите на членове 12, параграф 5 и 13, параграф 2 от регламента член 323 от португалския Граждански кодекс предвижда, че давностният срок спира да тече пет дни след искането за връчване в случаите, когато не е било възможно връчването на документите по причини, които не се дължат на ищеца.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Португалски, испански и английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

По принцип връчването на съдебни документи от друга държава членка не поражда задължение за плащане на такси или разноски, ако документите са изпратени до съдилищата.

Ако обаче документите се връчват лично от длъжностно лице на съда или от съдебен изпълнител, се дължи плащането на следните суми:

1. Съдебни изпълнители:

Ако връчването е извършено: 76 €

Ако връчването не е извършено (напр. ако лицето, на което следва да се връчи документът, не пребивава на дадения адрес или адресът не съществува): 50,50 €

2. Длъжностни лица на съда:

Ако връчването е извършено: 51 €

Ако връчването не е извършено (напр. ако лицето, на което следва да се връчи документът, не пребивава на дадения адрес или адресът не съществува): не се дължи плащане.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Португалия се противопоставя на връчването от друга държава членка на съдебни документи на нейна територия чрез дипломатически служители или консулски служители, освен ако лицето, на което трябва да бъде връчен документът, е гражданин на тази държава членка.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

Не е приложимо.

Член 22 — Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на член 22, параграф 1, португалските съдилища могат да постановят решение, ако са изпълнени всички условия, посочени в параграф 2 от същия член.

За целите на член 22, параграф 4 молбите за възстановяване на срока за обжалване в Португалия трябва да бъдат подадени в срок от една година от датата на обжалваното решение. Молби не се приемат след изтичането на този срок.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Договор между Португалската република и Кралство Испания за съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела от 19 ноември 1997 г.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 02/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.