Връчване на документи (преработен текст)

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Що се отнася до съдебните документи, предаващи органи са всички румънски съдилища: съдилищата от първа инстанция, трибуналите, апелативните съдилища и Висшият касационен съд.

Що се отнася до извънсъдебните документи, предаващите органи са съдилищата от първа инстанция, в чийто съдебен район се намират канторите на нотариусите и съдебните изпълнители.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Получаващият орган за молби за връчване на съдебни и извънсъдебни актове от държави — членки на ЕС, е съдът от първа инстанция, в чиято юрисдикция е местоживеенето или седалището на получателя.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

По пощата. По факс.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Освен формулярите, попълнени на румънски език, Румъния приема и стандартни формуляри, попълнени на английски или френски език.

Член 4 — Централен орган

Ministerul Justiției (Министерство на правосъдието)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială (Служба за международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела)

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Тел. +40 372041077 Секретариат, Факс +40 372041079 Електронна поща: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Лични данни могат да се предоставят само ако е налице доказано правно основание. Молбите за лични данни, получени от полицията, Министерството на националната отбрана, прокуратурата, съдилищата и специализираните институции за социална закрила по отношение на ненавършили пълнолетие лица или други лица, които имат право на закрила, или от физически и юридически лица, чиито законни интереси са доказани с документи, от които е видно тяхното правно основание, се считат за доказано правно основание. При липса на доказано правно основание лични данни могат да се предоставят само след като бъде получено изричното и недвусмислено предварително съгласие на субектите на данни.

Независимо от горепосоченото, като част от прилагането на член 7, параграф 1, букви а) и б), исканията за информация относно адреса в Румъния на физическо лице, което е румънски гражданин, могат да бъдат изпращани до Отдел „Регистрация на населението и управление на бази данни“ (Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date) (DEPABD), str. Obcina Mare No 2, Sector 6, Bucharest. Електронна поща: depabd@mai.gov.ro; Уебсайт: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Освен това, като част от прилагането на член 7, параграф 1, букви а) и б), информация относно адреса на седалището на юридическо лице може да бъде поискана онлайн чрез услугата InfoCert на Националната служба за търговския регистър. За достъп до портала за онлайн услуги на Националната служба за търговския регистър трябва да бъде създаден потребителски профил на онлайн портала Recom. След като бъде създаден профил, потребителят може да осъществява достъп безплатно или срещу заплащане, в зависимост от вида на исканата услуга. Повече информация може да бъде намерена тук.

Съдът от първа инстанция (получаващият орган) не е длъжен да издирва по собствена инициатива настоящия адрес на адресата на документите, ако посоченият в молбата адрес не е точен.

Член 8 — Предаване на документи

Освен формулярите, попълнени на румънски език, Румъния приема и стандартни формуляри на молбата, попълнени на английски или френски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е приложимо.

Член 13 — Дата на връчването

Не е приложимо.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен формулярите, попълнени на румънски език, Румъния приема и стандартни формуляри на молбата, попълнени на английски или френски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Не е приложимо.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Румъния декларира, че чуждестранните дипломатически представители и консулски служители могат да връчват съдебни и извънсъдебни документи на румънска територия единствено на граждани на държавата, която представляват.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

В съответствие с член 154, параграф 5 от Гражданския процесуален кодекс по искане и за сметка на заинтересованата страна процесуалните актове могат да бъдат връчвани пряко от съдебни изпълнители, които са длъжни да спазват предвидените в Гражданския процесуален кодекс процесуални изисквания за призоваване и връчване на процесуални актове.

В румънското законодателство за определени ситуации е предвидена възможността дадено лице да връчва извънсъдебни документи пряко чрез съдебен изпълнител (например член 1522, параграф 2 от Гражданския кодекс — връчване на писмена покана за плащане на длъжника).

Справка със списъка на заклетите съдебни изпълнители може да се направи чрез тази връзка.

Член 22 — Неявяване на ответник

Член 22, параграф 4

Молбата за възстановяване на срок е недопустима, ако бъде подадена след изтичането на едногодишния срок от произнасянето на решението.

Член 22, параграф 2

Румънският съд може да постанови решение дори ако не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването на документа за образуване на производство, или неговия еквивалент, при условие че са изпълнени всички условия, посочени в член 22, параграф 2.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Не е приложимо.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 26/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.