Връчване на документи (преработен текст)

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Съдилищата и нотариусите (по производства във връзка с наследяване и производства за възстановяване на загубен или унищожен правен инструмент, като например акт за собственост (konanie o umorení listiny).

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

районните съдилища

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Документите трябва да бъдат представени на хартиен носител по пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

словашки, чешки и английски език

Член 4 — Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Министерството на правосъдието на Словакия

Отдел „Международно частно право“

Račianska 71,

813 11 Bratislava,

Словашка република

Телефон +421 288891111

Факс +421 288891604

Електронна поща: civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk

Езикови познания: словашки, чешки, английски, френски език

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Член 7, параграф 2, буква а)

Словакия ще предоставя помощта, посочена в параграф 1, буква а) — искането за намиране на адрес трябва да се изпраща до районния съд (който и да е районен съд; всички районни съдилища също така са получаващи органи по смисъла на член 3, параграф 2).

Член 7, параграф 2, буква в)

Словашките получаващи органи подават по собствена инициатива искания за информация относно адресите до адресни регистри или други бази данни в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е точен.

Член 8 — Предаване на документи

словашки, чешки и английски език

Член 12 — Отказ от приемане на документ

не е приложимо

Член 13 — Дата на връчването

не е приложимо

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

словашки, чешки и английски език

Член 15 — Разноски по връчването

Документите обикновено се връчват от съда, който е получил искането; при определени обстоятелства обаче съдът може да възложи връчването на документи на съдебен служител и ако този служител е съдебен изпълнител (súdny exekútor), за връчването се заплаща такса с определен размер от 10 EUR на връчен документ.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Словакия се противопоставя на връчването на съдебни документи от служители на дипломатически или консулски представителства, освен ако документите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, в която са били издадени.

Член 19 — Връчване по електронен път

Съгласно словашкото законодателство не се позволява използването на електронна поща за връчване на документи, които трябва да бъдат връчени лично. Тези документи включват, както следва:

  • в Закон 160/2015 (Граждански процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok — наричан по-нататък „ГПК“) се изисква лично връчване на следните документи:

- съдебни разпореждания, с които се допуска изменение на делото, ако заинтересованите страни не са присъствали на съдебното заседание, на което е направено изменението (член 142, параграф 2 от ГПК);

- съдебни дела с приложения, ако съдът не е прекратил делото или не е извършен отказ от иск или оттегляне на иск или жалба (член 167, параграф 1 от ГПК);

- писмени защити, ако ответникът не признава изцяло иска (член 167, параграф 3 от ГПК);

- отговори от страна на ищеца на писмената защита на ответника съгласно член 167, параграф 3 (член 167, параграф 4 от ГПК);

- призовки за разпоредителното заседание по спора (член 169, параграф 2 от ГПК);

- съдебни решения (член 223, параграф 1 от ГПК);

- заповеди за плащане в рамките на съдебно производство (член 266, параграф 1 от ГПК);

- възражения на ответника срещу заповедта за плащане, връчвани на ищеца (член 267, параграф 5 от ГПК);

- разпореждания съгласно член 273, буква c) от ГПК, в които се изисква ответникът да отговори писмено по делото в определения срок и да изложи в този отговор основните елементи на своята защита, да приложи документите, на които се позовава, и да представи доказателства в подкрепа на твърденията си, както е предвидено в член 273, буква а) от ГПК;

  • в Закон 161/2015 (Кодекс на безспорните граждански производства (Civilný mimosporový poriadok) се изисква лично връчване на следните документи:

- разпореждания за образуване на производство, които се връчват на страните, ако производството е образувано служебно (член 27 от Кодекса на безспорните граждански производства);

- изменени искови молби, ако страните не са присъствали на съдебното заседание, на което е направено изменението (член 28 от Кодекса на безспорните граждански производства);

- разпореждания за вземане на решение по същество на делото (член 45 от Кодекса на безспорните граждански производства);

- разпореждания в производство за връщане на малолетно или непълнолетно лице в случай на отвличане или неразрешено задържане, в които се изисква лицето, което според ищеца извършва нарушение на право, да представи писмено становище по въпроса (член 131, параграф 2);

- уведомления и указания в производства във връзка с наследяване, издадени до лицата, за които основателно може да се предположи, че са наследници, по отношение на техните наследствени права и възможността за отказ от наследство, ако съдът не е издал устно уведомленията и указанията в протокола (член 189, параграф 2 от Кодекса на безспорните граждански производства);

- уведомления във връзка с молба за освобождаване на вещ в производство за противопоставяне на освобождаването на вещ, оставена за съхранение при нотариус за целите на изпълнение на задължение в случаите по член 335, букви a) или b), или ако вложителят е поискал оставената за съхранение вещ да бъде предадена на него или друго лице, различно от бенефициера (член 340 от Кодекса на безспорните граждански производства);

- покани за отправяне на възражения в производства за потвърждаване на придобиване по давност, изпращани до лицето, което към момента на образуване на производството е определено в акта за собственост като имащо право на собственост или вещни права върху имуществото, предмет на производството за потвърждаване на придобиване по давност (член 359g от Кодекса на безспорните граждански производства).

Словакия изисква връчването на тези документи да бъде потвърдено с обратна разписка, което може да бъде извършено само от адресата.

Член 20 — Пряко връчване

не е приложимо

Член 22 — Неявяване на ответник

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

не е приложимо

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

не е приложимо

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

не е приложимо

Последна актуализация: 11/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.