Връчване на документи (преработен текст)

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Органите, компетентни да изпращат документи („предаващи органи“), са районните съдилища (okrajna sodišča), окръжните съдилища (okrožna sodišča), съдилищата по трудови и социални спорове (delovno in socialno sodišče), административният съд (upravno sodišče), висшите съдилища (višja sodišča), Върховният съд (Vrhovno sodišče), Конституционният съд (Ustavno sodišče) и Държавната прокуратура (državno odvetništvo).

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Компетентните органи за получаване на документи („получаващи органи“) са окръжните съдилища.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Когато за предаването на искания се прилага член 5, параграф 4 от регламента, исканията се предават чрез пощенски услуги, включително експресни услуги и телефакс.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Формулярите, посочени в приложение I, се приемат на словенски или английски език.

Член 4 — Централен орган

Централният орган за прилагане на регламента е:

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Тел: (+386)1 369 53 94

Факс: (+386)1 369 52 33

Ел. поща: gp.mp@gov.si

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Словенските органи оказват съдействие при установяването на адрес по следния начин:

предаващият орган отправя искане за определяне на адреса на лице, на което трябва да бъде връчен документ от окръжния съд (получаващия орган, посочен в точка 2 по-горе).

Съдилищата имат достъп до регистъра на населението и са упълномощени да получат информация за даден адрес по собствена инициатива или по искане на молещ съд, когато посоченият в молбата за връчване адрес е неточен или неизвестен.

Член 8 — Предаване на документи

Формуляр А в приложение I към регламента се приема на словенски или английски език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е приложимо.

Член 13 — Дата на връчването

В словенското национално законодателство не е определен срок за връчване на документи.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Формуляр К в приложение I към регламента се приема на словенски или английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

По правило за връчването на документи от компетентния словенски съд не се заплаща, с изключение на разходите за връчване от детектив или съдебен изпълнител, ако съответната страна е поискала този метод на връчване. Разходите за това връчване се заплащат от заявителя. В съответствие с Правилата за връчване на документи от детективи и съдебни изпълнители при граждански и наказателни производства (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) таксата за лично връчване понастоящем е 50 евро. Ако връчващото лице е обект на правилата за ДДС, върху хонорара му се начислява данък добавена стойност. В случай на неуспешно връчване връчващото лице има право на 20 % от хонорара. Независимо от горепосоченото, съдът може да определи по-висок дължим процент от хонорара, но не по-висок от 50 %, ако това е обосновано от извлечение от протоколите или други относими доказателства. Връчващото лице има право също така на възстановяване на транспортните разходи.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Словения не се противопоставя на връчването на документи от дипломатически или консулски служители при условията, определени в член 17, параграф 1.

Словения се противопоставя на връчването на съдебни документи на лица, пребиваващи в Словения, чрез дипломатически или консулски служители на друга държава, освен ако документите трябва да бъдат връчени на граждани на държавата членка, от която произхождат документите.

Член 19 — Връчване по електронен път

Словения не определя допълнителни условия, при които би приела електронно връчване съгласно член 19, параграф 1, буква б) от регламента.

Член 20 — Пряко връчване

Словенското законодателство не допуска пряко връчване.

Член 22 — Неявяване на ответник

Словения посочва, че независимо от член 22, параграф 1 от регламента, съдия може да постанови решение дори ако не е получено удостоверение за връчване или предаване, при условие че са изпълнени условията, определени в член 22, параграф 2 от регламента.

В съответствие с член 22, параграф 4 от регламента в Словения може да бъде подадена молба за възстановяване на предишно състояние (restitutio in integrum) в срок от 1 година от датата на съдебното решение.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Споразумение за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република Словения и Република Хърватия, подписано на 7 февруари 1994 г.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 18/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.