Връчване на документи (преработен текст)

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Испания

Връчване на документи


*задължително поле

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Съдебните изпълнители (Letrados de la Administración de Justicia) са компетентни да изпращат съдебни и извънсъдебни документи.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Съдебните изпълнители, работещи за общия център за връчване (servicio común de notificaciones) по мястото, където трябва да се извърши връчването, са компетентни да получават съдебни и извънсъдебни документи. При липса на общ център за връчване компетентен е съдебният изпълнител от първоинстанционния съд (Juzgado de Primera Instancia) по мястото, където трябва да се извърши връчването.

Всички искания се изпращат до службата за регистрация и разпространение на генералния общ център (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), като при липса на такава служба те се изпращат до деловодството на съда (Juzgado Decano), за да бъдат предоставени на компетентния за връчването орган. Съгласно испанската съдебна система определеният от Испания получаващ орган (деловодствата на съдилищата и централните служби (Decanatos y Servicios comunes procesales)) препраща искането до органа, компетентен за връчването.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Що се отнася до наличните понастоящем средства за получаване, съдилищата могат да използват ИТ и цифрови средства за извършване на връчване. При липса на електронни средства връчването се извършва по пощата с обратна разписка.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да се използват за попълване на стандартния формуляр: английски, френски, португалски или испански език.

Член 4 — Централен орган

Определеният от Испания централен орган е Генералната поддирекция за международно правно сътрудничество към Министерството на правосъдието (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Генерална поддирекция за международно правно сътрудничество)

Ministerio de Justicia (Министерство на правосъдието)

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Електронна поща: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Органът, компетентен за връчването, отговаря за извършването на търсене на неизвестен адрес.

В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от регламента предаващите органи могат да подават искания за установяване на адреса на получателя на документ до компетентния орган, определен от Испания за връчването.

В съответствие с член 7, параграф 2, буква в) от регламента компетентните за връчването испански органи подават по своя собствена инициатива искания за информация относно адресите до адресни регистри или други бази данни в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е точен.

Член 8 — Предаване на документи

Органът, компетентен за връчването, отговаря за извършването на търсене на неизвестен адрес.

В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от регламента предаващите органи могат да подават искания за установяване на адреса на получателя на документ до компетентния орган, определен от Испания за връчването.

В съответствие с член 7, параграф 2, буква в) от регламента компетентните за връчването испански органи подават по своя собствена инициатива искания за информация относно адресите до адресни регистри или други бази данни в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, не е точен.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Езици, които могат да се използват за попълване на стандартния формуляр: испански, английски, френски и португалски език.

Член 13 — Дата на връчването

Датата на връчването варира в зависимост от документа, който трябва да бъде връчен, и вида на производството или етапа на производството, като обичайната практика е между 3 и 5 дни.

Прилагат се съответните процесуални правила.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Удостоверението за връчване трябва да бъде попълнено на испански език.

Член 15 — Разноски по връчването

Не е приложимо.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Испания се противопоставя на връчване на своя територия на документи от други държави членки чрез консулски или дипломатически служби, освен ако документите не се връчват на гражданин на съответната държава членка (държавата членка, в която те са издадени).

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

В Испания прякото връчване не е възможно. Процесуалните представители (procuradores) не могат да извършват връчване, освен ако не са изрично упълномощени от съдебен изпълнител.

Член 22 — Неявяване на ответник

Испания посочва, че съдията може да отмени спирането на производството и да се произнесе по целесъобразност, ако са изпълнени всички изисквания, предвидени в член 22 от Регламент (ЕС) 2020/1784.

Що се отнася до правомощието на съдията да възстанови срока, Испания посочва, че молбата за възстановяване на срок не е допустима, ако е подадена повече от една година след датата на решението.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Няма получени коментари.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Няма получени коментари.

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.